Biznes w Kobiecych Rękach

Biznes w Kobiecych Rękach to kompleksowy program akceleracyjny, który adresowany jest do kobiet z pomysłem na biznes i z planem założenia swojej firmy w trakcie trwania programu. Do tej pory w siedmiu edycjach programu powstało 294 nowych firm. BWKR jest autorskim projektem Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, który zajął pierwsze miejsce w konkursie Central European Startup Awards 2018 w kategorii Best accelerator or incubator.

Program jest realizowany przy wsparciu finansowym Citi Foundation w Nowym Jorku oraz wsparciu merytorycznym Fundacji Kronenberga Citi Handlowy.
Partnerami programu są: Miasto Stołeczne Warszawa i Brain Embassy.

Program trwa przez 7 miesięcy i realizowany jest przy wsparciu mentorek Sieci Przedsiębiorczych Kobiet oraz w oparciu o networking, który stymuluje współpracę biznesową.

Kto może wziąć udział w programie?

  1. kobiety pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mieszkające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które mają pomysł na biznes oraz
  2. są ambitne, kreatywne, zdeterminowane do prowadzenia własnej firmy,
  3. zadeklarują gotowość do aktywnego udziału we wszystkich elementach programu oraz rejestrację własnej firmy w trakcie trwania programu,
  4. są gotowe na współpracę, chętne, aby współtworzyć społeczność uczestniczek programu.

Kryteria selekcji kandydatek

  1. konkretny, skrystalizowany pomysł na biznes,
  2. pasja i determinacja,
  3. orientacja na sukces,
  4. innowacyjność,
  5. kreatywność,
  6. otwartość na współpracę.

 

Dobroczynny charakter pomysłu na biznes jest dodatkowym atutem w procesie rekrutacyjnym.

ETAPY REKRUTACJI

PIERWSZY ETAP REKRUTACJI – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ON-LINE

Pamiętaj, aby przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego zapoznać się z Regulaminem programu i Polityką Prywatności.

DRUGI ETAP REKRUTACJI – SESJE PITCHINGOWE

Wybrane kandydatki otrzymują maile z informacją o zakwalifikowaniu się do II etapu rekrutacji. Drugi etap rekrutacji to spotkania z kandydatkami, tzw. sesje pitchingowe. W trakcie spotkań kandydatki zaprezentują swój pomysł na biznes przed Komisją rekrutacyjną. Max czas prezentacji to 2-minuty.

TRZECI ETAP REKRUTACJI

Informacja mailowa o dostaniu się do projektu, podpisanie umów i rozpoczęcie programu.

PROGRAM

Warsztaty z zakresu przedsiębiorczości dla początkujących przedsiębiorców. Przykładowa tematyka: Jak stworzyć dobrą relację mentoringową, Modele biznesowe, Marketing Startupów, Finanse, Sprzedaż, Aspekty prawne, Autoprezentacja.

Spotkania w gronie uczestniczek oraz społeczności Sieci Przedsiębiorczych Kobiet umożliwiające poznanie się, nawiązanie relacji, współpracy.

Czas trwania: przez cały program. Gwarantujemy 14 godzin pracy z indywidualnie wybraną mentorką.

Jakie są korzyści z wzięcia udziału?

– wsparcie w dopracowaniu pomysłu na biznes i w założeniu firmy – eksperckość;
– wsparcie od Mentorki – wiedza i doświadczenie, zaangażowanie;
– wsparcie od uczestniczek bieżącej i poprzednich edycji programu – współuczestnictwo, współpraca, przynależność do społeczności;
– wsparcie promocyjne – nagłośnienie programu i indywidualnych historii i firm w kanałach Sieci Przedsiębiorczości Kobiet oraz w mediach.

Zobacz powstałe firmy

BIZNES W KOBIECYCH RĘKACH

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Koordynatorka projektu:

Magdalena Jeżyńska

e-mail: m.jezynska@fundacjakobiet.org

Koordynatorka ds. komunikacji:

Justyna Bobko

e-mail: j.bobko@fundacjakobiet.org

Koordynatorka ds. zjazdów:

Marta Zawiślińska

e-mail: m.zawislinska@fundacjakobiet.org

FAQ

Czy do Programu w ramach jednego zgłoszenia mogą aplikować osoby mające wspólny pomysł na biznes i zamierzające założyć razem firmę?

Do Programu może aplikować jedna osoba, jednak może opisać w zgłoszeniu, że projekt realizuje wspólnie z inną osobą/innymi osobami (wspólnikami). Osoba aplikująca, która dostanie się do projektu podpisuje umowę uczestnictwa i jest uczestnikiem programu.

Czy wspólnicy mogą brać udział w szkoleniach i innych wydarzeniach programu?

W szkoleniach organizowanych w ramach programu może brać udział wyłącznie uczestniczka. W spotkaniach ogólnodostępnych w programie (konferencje, gale, sesje Be the change) mogą brać udział również wspólnicy.

Jaką formę prawną może mieć firma założona w ramach Programu?

Pozostawiamy Uczestniczkom dowolność w zakresie wyboru formy działalności gospodarczej. Może to być jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka prawa handlowego, a nawet fundacja.

Do kiedy musi powstać firma?

Firma musi zostać zarejestrowana w trakcie programu, a więc do końca trwania projektu. Terminy trwania projektu są podawane w trakcie rekrutacji do programu.

Czy zgłaszając się do Programu można pozostać na etacie?

Tak, można być jednocześnie zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, ważne jednak, aby wywiązać się z zobowiązania założenia i zarejestrowania firmy w czasie trwania Programu.

Czy, aby wziąć udział w programie trzeba mieszkać w Warszawie?

Nie ma znaczenia gdzie uczestniczka ma miejsce zamieszkania. Edycja programu 2021 będzie zorganizowana on-line, co umożliwia udział kobietom z całej Polski bez konieczności dojazdu do Warszawy.

Czy istnieje kryterium wieku?

W Programie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie. Górna granica wieku uczestniczek nie jest przewidziana.

W jakich dniach tygodnia będą odbywać się szkolenia, spotkania networkingowe oraz spotkania z mentorkami?

Terminy spotkań z mentorkami ustalane będą indywidualnie przez uczestniczkę i mentorkę. Jedynym warunkiem jest to, żeby odbyło się jedno spotkanie w miesiącu. Szkolenia i inne spotkania organizowane będą w dni robocze.

Czy w trakcie uczestnictwa można zmienić przedmiot działalności gospoczarczej?

Tak, można zmienić profil działalności.

Czy osoba, która ma już swoją firmę może przystąpić do Programu?

Tak, ale w wyniku uczestnictwa w Programie będzie musiała założyć i zarejestrować nową firmę, która oczywiście może działać równolegle z firmą już istniejącą.

Czy istnieje jakaś forma ochrony pomysłu na biznes zgłoszonego w czasie rekrutacji?

Co oznacza sformułowanie „zobowiązanie do założenia firmy”?

Jakie sankcje grożą w przypadku wycofania się z Programu po jego rozpoczęciu?

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji o projekcie?

Czy istnieje jakaś forma ochrony pomysłu na biznes zgłoszonego w czasie rekrutacji?

Regulamin Programu zobowiązuje Organizatorów do zachowania w tajemnicy treści nadesłanych zgłoszeń, w tym zawartych w nich pomysłów na biznes przez okres 3 lat od dnia nadesłania zgłoszenia lub do dnia upublicznienia pomysłu przez Uczestniczkę lub osobę trzecią, za którą Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

Czy osoba, która ma już swoją firmę może przystąpić do Programu?

Tak, ale w wyniku uczestnictwa w Programie będzie musiała założyć i zarejestrować nową firmę, która oczywiście może działać równolegle z firmą już istniejącą.

Co oznacza sformułowanie „zobowiązanie do założenia firmy”?

Przez założenie firmy należy rozumieć, w zależności od wybranej przez uczestniczkę formy prowadzenia działalności gospodarczej, podpisanie stosownych umów i/lub dokonanie rejestracji we właściwym rejestrze, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Czy istnieje jakaś forma ochrony pomysłu na biznes zgłoszonego w czasie rekrutacji?

Co oznacza sformułowanie „zobowiązanie do założenia firmy”?

Jakie sankcje grożą w przypadku wycofania się z Programu po jego rozpoczęciu?

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji o projekcie?

Jakie sankcje grożą w przypadku wycofania się z Programu po jego rozpoczęciu?

Osoby, które zostaną wybrane do udziału w Programie i zawrą umowę uczestnictwa będą mogły wycofać się z niego bez ponoszenia kosztów tylko w przypadkach wskazanych w zawartej umowie uczestnictwa w Programie oraz Regulaminie. Rezygnacja z udziału w Programie z przyczyn niewymienionych w umowie będzie skutkować brakiem zwrotu kaucji.

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji o projekcie?

Poza informacjami udostępnionymi na stronie internetowej oraz w social mediach fundacji, informacje będzie można uzyskać pod adresem mailowym: m.jezynska@fundacjakobiet.org.

INSTAGRAM
POZNAJ NAS LEPIEJ

Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera zawierającego informacje o bieżącej i planowanej działalności Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet, przesyłanego przez Fundację pod podany przeze mnie adres poczty elektronicznej.

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Polityką prywatności.