Mój biznes za granicą

Mój biznes za granicą

Wartość projektu: 2 532 194,71 (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące, sto dziewięćdziesiąt cztery złote i 71/100)

 

Okres trwania projektu: 2 lata od XI -2020 – XI-2022

 

Projekt w partnerstwie międzynarodowym realizowany przez Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Fundację Przedsiębiorczości Kobiet oraz Business France 

Celem projektu jest rozwój i podniesienie jakości wsparcia dla firm zainteresowanych eksportem oraz wypracowanie i wdrożenie dobrych praktyk w zakresie standardów działań PAIH z wykorzystaniem doświadczeń partnera krajowego i ponadnarodowego. Celem projektu jest przygotowanie i przetestowanie modelu wsparcia, w tym edukacyjnego, który PAIH będzie wykorzystywać w obsłudze MŚP rozważających ekspansję zagraniczną. Opracowany model ma za zadanie podnieść efektywność polskich MŚP w procesie ekspansji międzynarodowej. Wypracowany zestaw narzędzi będzie skierowany do przedsiębiorców planujących rozpocząć ekspansję zagraniczną.

 

Współpraca z Partnerami umożliwi opracowanie nowego narzędzia wsparcia oraz zestawu standardów dotyczących wsparcia MŚP planujących ekspansję zagraniczną. Produktem finalnym będzie zestaw szkoleń oraz narzędzie analizy pozwalające na identyfikacje potrzeb konkretnego przedsiębiorcy jak i jego stanu przygotowania do eksportu.

Zadania w projekcie

🔷 wypracowanie nowego rozwiązania
🔷 testowanie i analiza efektów
🔷 opracowanie wersji ostatecznej
🔷 wdrożenie i upowszechnienie

Rezultaty projektu

🔷 wypracowany i przetestowany model wsparcia edukacyjnego MŚP, które zamierza umiędzynarodowić swoją ofertę,
🔷 podniesienie efektywności instytucji obsługujących MŚP planujących ekspansję zagraniczną
🔷 transfer wiedzy i doświadczenia

Partnerzy

Polska Agencja Inwestycji i Handlu
Krucza 50
00-025 Warszawa
Biuro Projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15.

Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet

Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa

https://siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/

BUSINESS France

77, Boulevard Saint-Jacques

75014 PARIS

www.businessfrance.fr

INSTAGRAM
POZNAJ NAS LEPIEJ

Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera zawierającego informacje o bieżącej i planowanej działalności Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet, przesyłanego przez Fundację pod podany przeze mnie adres poczty elektronicznej.

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Polityką prywatności.