Polityka prywatności Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies (dalej: Polityka prywatności) zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej działającej pod adresem: https://siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/ (dalej: strona internetowa).

1. Informacja o Administratorze Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000450385, posiadającą NIP: 9512365241, numer REGON: 146569008,
zwana dalej „Administratorem Danych Osobowych” lub „Fundacją”.

2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz niniejszą Polityką prywatności możesz skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych poprzez:

 1. adres e-mail: kontakt@fundacjakobiet.org
 2. pisemnie: Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet z siedzibą w Warszawie,
  ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa
 3. numer telefonu: 0048 601 933 036

3. Punkt kontaktowy - Inspektor Ochrony Danych

Administrator Danych Osobowych wyznaczył punkt kontaktowy – punktem kontaktowym jest Inspektor Ochrony Danych dr Alicja Sytek, z którą dostęp jest możliwy pod adresem e-mail: alicja.sytek@cpit.org.pl.

4. Cele i podstawy przetwarzania danych;

Cel przetwarzania Dane osobowe Podstawa prawna
Skontaktowanie się z Tobą w sprawie przez Ciebie opisanej.
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu – opcjonalnie,
 • dane o sprawie, w której się kontaktujesz.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO  – przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fundacji, jaki w tym wypadku stanowi odpowiedź na Twoją wiadomość skierowaną do nas przy użyciu danych kontaktowych podanych na naszej stronie internetowej.
Cel przetwarzania Dane osobowe Podstawa prawna
Obsługa formularza kontaktowego.
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • treść wiadomości.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO  – przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fundacji, jaki w tym wypadku stanowi odpowiedź na Twoją wiadomość skierowaną do nas przy użyciu formularza kontaktowego.
Cel przetwarzania Dane osobowe Podstawa prawna
Organizacja wydarzenia (w tym w ramach projektu prowadzonego przez Fundację) oraz umożliwienia wzięcia udziału w wydarzeniu. 
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • inne dane kontaktowe – opcjonalnie,
 • dane organizacji do której należysz,
 • treść odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu rejestracyjnym.
art. 6 ust. 1 lit. b RODO  – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o udział w wydarzeniu, zawartej z osobą, której dane dotyczą lub podjęcia działań w celu jej zawarcia.
Cel przetwarzania Dane osobowe Podstawa prawna
Dokonanie wyceny usługi (np. przeprowadzenie szkolenia). 
 • imię i nazwisko,
 • firma/NIP – jeżeli jesteś przedsiębiorcą,
 • adres e-mail,
 • adres zamieszkania lub adres siedziby – ewentualnie adres do doręczeń.
art. 6 ust. 1 lit. b RODO  – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o udział w wydarzeniu, zawartej z osobą, której dane dotyczą lub podjęcia działań w celu jej zawarcia.
Cel przetwarzania Dane osobowe Podstawa prawna
Zawarcie i wykonanie Umowy o świadczenie Usługi Konta. 
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail. 
art. 6 ust. 1 lit. b RODO  – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy o świadczenie Usługi Konta zawartej z osobą, której dane dotyczą lub podjęcia działań w celu jej zawarcia.
Cel przetwarzania Dane osobowe Podstawa prawna
Zawarcie i wykonanie Umowy o korzystanie z usług dostępu do platformy edukacyjno-networkingowej Fundacji w tym usługi Członkostwa. 
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer karty kredytowej.
art. 6 ust. 1 lit. b RODO  – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy o świadczenie Usługi Konta zawartej z osobą, której dane dotyczą lub podjęcia działań w celu jej zawarcia.
Cel przetwarzania Dane osobowe Podstawa prawna
Zawarcie i wykonanie Umowy sprzedaży produktów fizycznych oraz elektronicznych przez Fundację. 
 • imię i nazwisko,
 • firma/NIP – opcjonalnie,
 • kraj/region,
 • ulica,
 • kod pocztowy,
 • miasto,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu.
art. 6 ust. 1 lit. b RODO  – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy sprzedaży produktów fizycznych oraz elektronicznych zawartej z osobą, której dane dotyczą lub do podjęcia działań w celu jej zawarcia.
Cel przetwarzania Dane osobowe Podstawa prawna
Zawarcie umowy z kontrahentem bądź zleceniobiorcą Fundacji.
 • imię i nazwisko,
 • firma/NIP – opcjonalnie,
 • kraj/region,
 • ulica,
 • kod pocztowy,
 • miasto,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu.
art. 6 ust. 1 lit. b RODO  – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy z kontrahentem bądź zleceniobiorcą zawartej z osobą, której dane dotyczą lub do podjęcia działań w celu jej zawarcia.
Cel przetwarzania Dane osobowe Podstawa prawna
Przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego. 
 • imię i nazwisko/firma,
 • adres poczty elektronicznej,
 • inne niezbędne dane.
art. 6 ust. 1 lit. c RODO  – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Fundacji – tj. udzielenia odpowiedzi na reklamację wniesioną przez Konsumenta na podstawie ustawy o prawach konsumenta.  art. 6 ust. 1 lit. f RODO  przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fundacji, jaki w tym wypadku stanowi rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi w przypadku wniesienia reklamacji przez osobę niebędącą konsumentem. 
Cel przetwarzania Dane osobowe Podstawa prawna
Przesyłanie powiadomień.
 • adres e-mail.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO  – przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fundacji, jaki w tym wypadku stanowi informowanie o podejmowanych czynnościach związanych ze świadczeniem Usług w tym założeniem konta, wysyłce towaru, informacji o zamówieniu. 
Cel przetwarzania Dane osobowe Podstawa prawna
Przesyłanie Newslettera.
 • Imię,
 • adres e-mail.
art. 6 ust. 1 lit. b RODO  – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy
Cel przetwarzania Dane osobowe Podstawa prawna
Prowadzenie działań marketingowych.
 • adres e-mail.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO  – przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fundacji, jaki w tym wypadku stanowi prowadzenie działań marketingowych dopasowanych do preferencji użytkowników strony internetowej.  
Cel przetwarzania Dane osobowe Podstawa prawna
Rozpowszechnienie wizerunku (np. poprzez zdjęcia z wydarzenia organizowanego przez Fundację).
 • wizerunek
art. 6 ust. 1 lit. a RODO  – podstawą przetwarzania zgoda osoby, której dane dotyczą. 
Cel przetwarzania Dane osobowe Podstawa prawna
Spełnienie obowiązków podatkowych (m.in. wystawienie faktury VAT, przechowywanie dokumentacji księgowej).
 • imię i nazwisko/firma,
 • adres zamieszkania/siedziby,
 • NIP,
 • inne niezbędne dane.
art. 6 ust. 1 lit. c RODO  – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Fundacji, w tym przypadku obowiązków wynikających z prawa podatkowego.
Cel przetwarzania Dane osobowe Podstawa prawna
Wykorzystywanie plików cookies – innych niż niezbędne pliki cookies.
 • pliki cookies użytkownika strony internetowej.
art. 6 ust. 1 lit. a RODO  – przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).
Cel przetwarzania Dane osobowe Podstawa prawna
Analiza Twojej aktywności na stronie internetowej.
 • adres IP,
 • data i godzina odwiedzin strony internetowej,
 • rodzaj systemu operacyjnego,
 • przybliżona lokalizacja,
 • rodzaj przeglądarki internetowej,
 • czas spędzony na stronie internetowej,
 • odwiedzone podstrony oraz inne działania podejmowane w ramach strony internetowej.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO  – przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fundacji, jaki w tym wypadku stanowi poznanie Twojej aktywności na stronie internetowej.
Cel przetwarzania Dane osobowe Podstawa prawna
Administrowanie stroną internetową. 
 • adres IP,
 • data czas serwera,
 • informacja o przeglądarce internetowej,
 • informacja o systemie operacyjnym.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO  – przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fundacji, jaki w tym wypadku stanowi zapewnienie prawidłowego działania strony internetowej.
Cel przetwarzania Dane osobowe Podstawa prawna
Cele archiwalne oraz cele dowodowe.
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • nazwa firmy,
 • adres (ulica, kod pocztowy, miasto, województwo),
 • numer NIP,
 • inne niezbędne dane.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO  – przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fundacji, jaki w tym wypadku stanowi zabezpieczenie informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym.
Cel przetwarzania Dane osobowe Podstawa prawna
Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • nazwa firmy,
 • adres (ulica, kod pocztowy, miasto, województwo),
 • numer NIP,
 • inne niezbędne dane.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO  – przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fundacji, jaki w tym wypadku stanowi ochrona interesu majątkowego Fundacji.
Cel przetwarzania Dane osobowe Podstawa prawna
Spełnienie obowiązków wynikających z RODO.
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • nazwa firmy,
 • adres (ulica, kod pocztowy, miasto, województwo),
 • numer NIP,
 • inne niezbędne dane.
art. 6 ust. 1 lit. c RODO  – przetwarzanie stanowi obowiązek prawny ciążący na Fundacji; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fundacji, jaki w tym wypadku jest przykładowo prowadzenie rejestrów i ewidencji, jak również posiadanie informacji na temat osób, które korzystały z uprawnień przewidzianych w RODO.

5. Obowiązek podania nam swoich danych osobowych

 • Nie masz obowiązku podawania nam swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania np. w celu skontaktowania się z Administratorem Danych Osobowych.
 • Pamiętaj, że jeżeli kontaktujesz się z nami w jakiejkolwiek sprawie podanie Twoich danych może być konieczne np. do udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytanie.

6. Prawo wycofania zgody

 • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
 • Jeżeli chciałbyś/chciałabyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio Administratorowi Danych Osobowych na adres: kontakt@fundacjakobiet.org, bądź w przypadku plików cookies zmieniając ustawienia plików cookies.
 • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

7. Profilowanie danych i podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany

W celu stworzenia Twojego profilu dla celów marketingowych oraz kierowania do Ciebie marketingu bezpośredniego dostosowanego do Twoich preferencji Administrator Danych Osobowych będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilował – nie będzie to jednak wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

8. Odbiorcy danych osobowych

Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych.
W związku z powyższym, w razie potrzeby, możemy przekazać Twoje dane zewnętrznym usługodawcom.

Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych to:

 • Współorganizatorzy wydarzeń,
 • Partnerzy, we współpracy, z którymi Fundacja realizuje podjęte wspólnie projekty,
 • Firma hostingowa, która przechowuje dane na serwerze,
 • Firma dostarczająca zamówienia,
 • Podmioty świadczące usługi księgowe,
 • Operator płatności,
 • Dostawca usługi poczty elektronicznej,
 • Dostawca usługi Newslettera,
 • Dostawcy narzędzi do tworzenia statystyk,
 • Podmioty świadczące usługi techniczne, jeżeli prace techniczne są objęte działaniem obszarów, w których znajdują się dane osobowe,
 • Podmioty związane z obsługą prawną, którzy objęci są tajemnicą zawodową i uzyskują dostęp do danych osobowych w wyniku konieczności skorzystania z pomocy prawnej,
 • Inni podwykonawcy, którzy uzyskają dostęp do danych, jeżeli będzie to niezbędne.


Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

9. Przekazywanie danych do Państw trzecich

Tak. W związku z korzystaniem przez Administratora Danych Osobowych z popularnych usług (m.in. Facebook) Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do USA. Ze swojej strony zapewniamy, że dane będą przekazywane z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

10. Okres przechowywania danych osobowych

Pamiętaj, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Twoich danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. 

Opis okresów przetwarzania znajdziesz poniżej:

 • Obsługa korespondencji – dane związane z obsługą korespondencji będą przetwarzane przez czas trwania korespondencji pomiędzy nami,
 • Obsługa formularza kontaktowego – dane związane z obsługą korespondencji będą przetwarzane przez czas trwania korespondencji pomiędzy nami,
 • Organizacja wydarzenia (w tym w ramach projektu prowadzonego przez Fundację) oraz umożliwienia wzięcia udziału w wydarzeniu – dane związane z organizacją wydarzenia będą przetwarzane do czadu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o udział w wydarzeniu,
 • Dokonanie wyceny usługi (np. przeprowadzenie szkolenia) – dane związane z dokonaniem wyceny usługi będą przetwarzane przez czas potrzebny do dokonania wyceny (nie dłużej jednak, niż 1 miesiąc), w przypadku zawarcia umowy o świadczenie wycenianej usługi – do czasu przedawnienia roszczeń niniejszej Umowy,
 • Zawarcie i wykonanie Umowy o świadczenie Usługi Konta – dane związane z zawarciem i wykonaniem Umowy o świadczenie Usługi Konta będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z niniejszej Umowy,
 • Zawarcie i wykonanie Umowy o korzystanie z usług dostępu do platformy edukacyjno-networkingowej Fundacji w tym usługi Członkostwa – dane związane z zawarciem i wykonaniem Umowy o korzystanie z usług dostępu do platformy edukacyjno-networkingowej Fundacji w tym usługi Członkostwa będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z niniejszej Umowy,
 • Zawarcie i wykonanie Umowy sprzedaży produktów fizycznych oraz elektronicznych przez Fundację – dane związane z zawarciem i wykonaniem Umowy sprzedaży produktów fizycznych oraz elektronicznych przez Fundację będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z niniejszej Umowy,
 • Zawarcie umowy z kontrahentem bądź zleceniobiorcą Fundacji – dane związane z zawarciem umowy z kontrahentem bądź zleceniobiorca Fundacji będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z niniejszej Umowy,
 • Przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego – dane związane z przeprowadzeniem postepowania reklamacyjnego będą przetwarzane przez czas trwania postępowania reklamacyjnego,
 • Przesyłanie powiadomień – dane związane z przesyłaniem powiadomień będą przetwarzane przez czas niezbędny do osiągnięcia celu w którym są przetwarzane,
 • Przesyłanie Newslettera – dane związane z przesyłaniem Newslettera będą przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania,
 • Prowadzenie działań marketingowych – dane związane z prowadzeniem działań marketingowych będą przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania,
 • Rozpowszechnienie wizerunku (np. poprzez zdjęcia z wydarzenia organizowanego przez Fundację) – dane związane z rozpowszechnianiem wizerunku będą przetwarzane do czasu skutecznego cofnięcia zgody lub do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania,
 • Spełnienie obowiązków podatkowych (m.in. wystawienie faktury VAT, przechowywanie dokumentacji księgowej) – dane związane ze spełnieniem obowiązków podatkowych będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin zapłaty podatku za rok poprzedni,
 • Wykorzystywanie plików cookies (innych niż niezbędne pliki cookies) – dane związane z plikami cookies będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania,
 • Analiza aktywności na stronie internetowej – dane związane z analizą aktywności na stronie będą przetwarzane do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez __ lata,
 • Administrowanie stroną internetową – dane związane z administrowaniem strona internetową będą przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub do osiągnięcia celu przetwarzania,
 • Cele archiwalne i dowodowe – dane związane z celami archiwalnymi i dowodowymi będą przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub osiągnięcia celów przetwarzania,
 • Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń – dane związane z roszczeniami będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń, przy czym okres przedawnienia roszczeń może się różnić w świetle obowiązujących przepisów prawa;
 • Spełnienie obowiązków wynikających z RODO – dane związane z ochroną danych osobowych będą przetwarzane do czasu utraty przydatności, skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub upływu okresu przedawnienia naszej odpowiedzialności jako Administratora Danych Osobowych.

11. Uprawnienia w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

Informujemy, że na podstawie RODO przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Jako Administrator Danych Osobowych szanujemy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem
w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Ci ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

12. Prawo wycofania zgody

Administrator Danych Osobowych na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystują tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane
na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika strony internetowej. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy.
Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej.

Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej, pozostają zablokowane do czasu wyrażenia przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies. Podczas Twojej pierwszej wizyty na stronie wyświetlamy Ci komunikat z pytaniem o Twoją zgodę wraz z możliwością zarządzania plikami cookies, tj. zdecydowania, na które pliki cookies się godzisz, a które chcesz blokować.

Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej:

 • funkcjonalne pliki cookies – wykorzystywanie takich plików cookies jest niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej, te pliki cookies możemy umieszczać bez Twojej zgody,
 • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować,
  w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności
  i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics.

Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Możesz blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Możesz również blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili możesz również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.

Dajemy Ci możliwość modyfikowania plików cookies z poziomu naszej strony internetowej. Na potrzeby modyfikacji plików cookies możesz skorzystać z niniejszego linku ZARZĄDZANIE COOKIES

Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Możesz z niego skorzystać, jeśli nie chcesz, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookie utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu. Bądź świadomy, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na naszej stronie internetowej oraz powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

13. Umieszczone rodzaje plików cookies

Nazwa Dostawca Wygaśnięcie Funkcja
_wpfuuid siecprzedsiebiorczychkobiet.pl 11 lat Plik cookie rejestruje unikalny identyfikator (ID) użytkownika w celu rozpoznania go przy ponownej próbie odwiedzenia strony internetowej. 
elementor siecprzedsiebiorczychkobiet.pl Plik trwały Plik cookie używany w połączeniu z motywem WordPress strony internetowej. Plik cookie umożliwia wdrożenie lub zmianę konfiguracji strony internetowej w czasie rzeczywistym. 
rc::a gstatic.com Plik trwały Plik cookie służy do odróżnienia ludzi od botów. Jest to korzystne dla strony internetowej w celu sporządzenia prawidłowych raportów na temat korzystania z witryny.
rc::c gstatic.com Plik sesyjny Plik cookie służy do odróżnienia ludzi od botów.
wpEmojiSettingsSupports siecprzedsiebiorczychkobiet.pl Plik sesyjny Plik cookie jest częścią grupy plików cookies, które służą do dostarczania i prezentacji treści oraz utrzymywania prawidłowego stanu czcionki, suwaków zdjęć, ustawień kolorów i innych ustawień strony internetowej.
__ca__chat siecprzedsiebiorczychkobiet.pl 1 rok Plik cookie niezbędny do zapewnienia funkcjonalności skrzynki odbiorczej strony internetowej.
_ueuuid user.com 400 dni Plik cookie niezbędny do zapewnienia funkcjonalności skrzynki odbiorczej strony internetowej.

14. Aktualizacja polityki

Możemy modyfikować Politykę prywatności, w szczególności ze względu na zmiany technologiczne oraz zmiany przepisów obowiązującego prawa. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony/powiadomiona w sposób adekwatny do sposobu przetwarzania danych. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 06.10.2023 r., ponadto wszelkie wersje archiwalne polityki prywatności zostaną podlinkowane poniżej.

Polityka prywatności Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet
Niniejsza Polityka prywatności (dalej: „Polityka”) zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej działającej pod adresem: https://siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/ (dalej: „Strona internetowa”) oraz usług świadczonych przez Fundację Przedsiębiorczości Kobiet. 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000450385, posiadającą NIP: 9512365241, numer REGON: 146569008 (dalej: „Administrator” lub „Fundacja”).

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem za pomocą:
poczty elektronicznej – pod adresem:

a)kontakt@fundacjakobiet.org

b)poczty tradycyjnej – pod adresem: ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa, Brain Embassy ;

c)telefonu – pod numerem: 0048 601 933 036

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – kontakt z Inspektorem możliwy jest na adres wskazany powyżej, a także elektronicznie pod adresem: alicja.sytek@cpit.org.pl

ŚRODKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator stosuje nowoczesne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych oraz gwarantuje, że przetwarza je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.

INFORMACJE O PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Korzystanie ze Strony internetowej oraz usług świadczonych przez Fundację wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, a także o okresie przetwarzania oraz obowiązku lub dobrowolności ich podania.

 
Cel przetwarzaniaPrzetwarzane dane osobowePodstawa prawna
Organizacja wydarzenia (w tym w ramach projektu prowadzonego przez Fundację) oraz umożliwienie Ci wzięcia w nim udziału 
 1. imię;
 2. nazwisko;
 3. adres poczty elektronicznej;
 4. opcjonalnie – inne dane kontaktowe;
 5. dane organizacji, do której należysz;
 6. odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu rejestracyjnym.

art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o udział w wydarzeniu zawartej z osobą, której dotyczą dane lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o udział w wydarzeniu (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w wydarzeniu).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe od czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o udział w wydarzeniu.

 

 
Cel przetwarzaniaPrzetwarzane dane osobowePodstawa prawna
Dokonanie wyceny usługi (np. przeprowadzenia szkolenia)
 1. imię;
 2. nazwisko;
 3. adres poczty elektronicznej;
 4. adres zamieszkania lub adres siedziby, ewentualnie adres do doręczeń;
 5. jeżeli jesteś przedsiębiorcą – firma i NIP.

art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

(przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań w celu zawarcia umowy o świadczenie usług)

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem dokonania wyceny usługi (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania wyceny).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez czas potrzebny do dokonania wyceny (nie dłużej jednak, niż 1 miesiąc), w przypadku zawarcia umowy o świadczenie wycenianej usługi – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy. 

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Zawarcie i wykonanie Umowy o świadczenie Usługi Konta

 1. imię i nazwisko;
 2. adres poczty elektronicznej; 

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO


 (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy o świadczenie Usługi Konta zawartej, z której osobą dane dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy o świadczenie Usługi Konta (ich podanie jest dobrowolne, ale w przypadku ich niepodania nie będzie możliwości zawarcia i wykonania ww. Umowy w tym utworzenie Konta).


Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy o świadczenie Usługi Konta .

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Zawarcie i wykonanie Umowy o korzystanie z usług dostępu do platformy edukacyjno-networkingowej Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet  w tym usługi Członkostwa. 

 1. imię i nazwisko;
 2. adres e-mail;
 3. nazwisko na karcie
 4. numer karty kredytowej

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO


 (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy o świadczenie Usługi Konta zawartej z osobą której dane dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy o korzystanie z usług dostępu do platformy edukacyjno-networkingowej Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet (ich podanie jest dobrowolne, ale w przypadku ich niepodania nie będzie możliwości zawarcia i wykonania ww. Umowy).


Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy o korzystanie z usług dostępu do platformy edukacyjno-networkingowej Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet w tym usługi Członkostwa.

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Zawarcia umowy sprzedaży produktów fizycznych oraz elektronicznych przez Fundację Przedsiębiorczości Kobiet

 1. imię i nazwisko;
 2. nazwa firmy (opcjonalnie)
 3. kraj/region;
 4. ulica;
 5. kod pocztowy
 6. miasto
 7. numer telefonu
 8. adres e-mail
 9. NIP (opcjonalnie)

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO


 (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy o świadczenie Usługi Konta zawartej z osobą której dane dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy o korzystanie z usług dostępu do platformy edukacyjno-networkingowej Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet (ich podanie jest dobrowolne, ale w przypadku ich niepodania nie będzie możliwości zawarcia i wykonania ww. Umowy).


Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy o korzystanie z usług dostępu do platformy edukacyjno-networkingowej Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet w tym usługi Członkostwa.

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Zawarcia umowy z kontrahentami/Zlec-eniobiorcami Przedsiębiorczości Kobiet

 1. imię i nazwisko;
 2. nazwa firmy
 3. siedziba firmy
 4. adres e-mail
 5. NIP 
 6. KRS

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO


 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy z osobą której dane dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy ich podanie jest dobrowolne, ale w przypadku ich niepodania nie będzie możliwości zawarcia i wykonania ww. Umowy


Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy.

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego

 1. imię i nazwisko/firma
 2. adres poczty elektronicznej

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – tj. udzielenia odpowiedzi na reklamację wniesioną przez Konsumenta na podstawie ustawy o prawach konsumenta. W przypadku wniesienia reklamacji przez osobę niebędącą konsumentem podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest rozpatrzenie reklamacje i udzielenie odpowiedzi

Dane będą przetwarzane przez czas postępowania reklamacyjnego

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Przesyłanie powiadomień 

 1. adres poczty elektronicznej

Art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest informowanie Usługobiorców o podejmowanych czynnościach związanych ze świadczeniem Usług w tym założeniem konta, wysyłce towaru, informacjach o zamówieniu


Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do osiągnięcia celu w którym są przetwarzane

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Rozpowszechnianie wizerunku 

 1. wizerunek
 2. imię i nazwisko osoby
 3. rodzaj wydarzenia
 4.  

Art. 6 ust. 1 lit a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą


Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub do czasu ustania przydatności w zależności od tego, które ze zdarzeń będzie pierwsze.

 

Cel przetwarzania 

Przetwarzane dane osobowe 

Podstawa prawna

Przesyłanie Newslettera

Adres poczty elektronicznej

art. 6 ust. 1 lit. f RODO


(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku informowania o bieżącej i planowanej działalności Administratora

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania Newslettera (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymywania Newslettera).


Administrator będzie przetwarzał adres e-mail do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

 

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Obsługa formularza kontaktowego 

 1. imię;
 2. nazwisko;
 3. adres poczty elektronicznej;
 4. opcjonalnie  – numer telefonu.

art. 6 ust. 1 lit. a RODO


(przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi).


Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu cofnięcia udzielonej zgody, nie dłużej jednak niż do momentu udzielenia odpowiedzi na zapytanie. 

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Spełnianie obowiązków podatkowych (m.in. wystawienie faktury VAT, przechowywanie dokumentacji księgowej)

 1. imię i nazwisko/firma;
 2. adres zamieszkania/siedziby;
 3. NIP.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO 


(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z prawa podatkowego)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność spełnienia przez Administratora ww. obowiązków).


Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez okres 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin zapłaty podatku za rok poprzedni.

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Wypełnienie obowiązków związanych z ochroną danych osobowy

 1. imię;
 2. nazwisko;
 3. podane przez Ciebie dane kontaktowe (adres e-mail; adres do korespondencji; numer telefonu).

art. 6 ust. 1 lit. c RODO 


(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prawidłowego wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, m.in. realizacji uprawnień przyznanych Ci przez RODO (konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność prawidłowej realizacji ww. uprawnień).


Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

 1. imię;
 2. nazwisko;
 3. firma;
 4. adres e-mail;
 5. adres zamieszkania/siedziby;
 6. numer PESEL/KRS;
 7. NIP.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO


(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność podjęcia przez Administratora ww. działań)


Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń ewentualnych roszczeń. 

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Analiza Twojej aktywności na Stronie internetowej

 1. data i godzina odwiedzin; 
 2. numer IP urządzenia; 
 3. rodzaj systemu operacyjnego urządzenia; 
 4. przybliżona lokalizacja; 
 5. rodzaj przeglądarki internetowej;
 6. czas spędzony na Stronie internetowej;
 7. odwiedzone podstrony oraz inne działania podejmowane w ramach Strony internetowej.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO


(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku uzyskania informacji o Twojej aktywności na Stronie internetowej)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania przez Administratora informacji o Twojej aktywności na Stronie internetowej (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność uzyskania przez Administratora ww. informacji).


Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Administrowanie Stroną internetową

 1. adres IP;
 2. data i czas serwera;
 3. informacje o przeglądarce internetowej;
 4. informacje o systemie operacyjnym.

Powyższe dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze Strony internetowej (administrowanie nim bez użycia logów serwera i automatycznego zapisu nie byłoby możliwe).

art. 6 ust. 1 lit. f RODO


(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku zapewnienia prawidłowego działania Strony internetowej)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony internetowej (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zapewnienia działania Strony internetowej w sposób prawidłowy).


Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

PROFILOWANIE

W celu stworzenia Twojego profilu dla celów marketingowych oraz kierowania do Ciebie marketingu bezpośredniego dostosowanego do Twoich preferencji Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilował – nie będzie to jednak wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Zakres profilowanych danych osobowych odpowiada zakresowi wskazanemu powyżej w odniesieniu do analizy Twojej aktywności na Stronie internetowej.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku prowadzenia działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność prowadzenia przez Administratora działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu ich profilowania do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych osobowych mogą być następujące podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem:

 1. współorganizatorzy wydarzeń;
 2. partnerzy, we współpracy, z którymi Administrator realizuje podjęte wspólnie projekty;
 3. firma hostingowa;
 4. dostawca usługi newslettera;
 5. firmy dostarczające narzędzia służące do analizy aktywności na Stronie internetowej i kierowania marketingu bezpośredniego do osób z niego korzystających (m.in. Google Analytics);
 6. firma świadcząca usługi księgowe;
 7. firma dostarczająca zamówienia;
 8. dostawca usługi poczty elektronicznej;
 9. operator płatności;

Ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego wyroku sądu lub prawomocnej decyzji administracyjnej. 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

W związku z korzystaniem przez Administratora narzędzi takich jak Google Analytics, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do następujących państw trzecich: Wielka Brytania, USA, Chile, Singapur Tajwan, Indie, Australia, Japonia, podstawą przekazania danych do ww. państw trzecich są:

 • w przypadku Wielkiej Brytanii, Japonii i Kanady – decyzje Komisji Europejskiej, które stwierdzają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w każdym z ww. państw trzecich;
 • w przypadku wcześniej wymienionych państw – klauzule umowne zapewniające odpowiedni poziom ochrony zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi określonymi w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r., w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

 

Możesz uzyskać od Administratora kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.

UPRAWNIENIA

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

 

 1. prawo do informacji, jakie dane osobowe Ciebie dotyczące są przetwarzane przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania;
 3. w pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, np. gdy:
  1. dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których poinformował;
  2. skutecznie cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych – o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej; 
  3. przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
  4. konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;
 4. w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania Umowy z nim zawartej, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
 5. w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
 6. jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, możesz zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
 7. masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W razie skutecznego wniesienia sprzeciwu Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w ww. celu;
 8. masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

PLIKI COOKIES

  • Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić, czy na Twoim urządzeniu końcowym zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez Stronę internetową. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może jednak spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze Strony internetowej, np. w postaci dłuższego okresu ładowania się Strony internetowej, ograniczeń w korzystaniu z niektórych funkcjonalności.
    1. Administrator informuje, że Strona internetowa korzysta z plików „cookies” (ciasteczka), instalowanych w Twoim urządzeniu końcowym. Są to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być one odczytywane przez system Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta Administrator (np. Facebooka, Google’a).
    2. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
     1. zapewnienie prawidłowego działania Strony internetowej – dzięki plikom cookies, możliwe jest sprawne działanie Strony internetowej, korzystanie z jej funkcji oraz wygodne przemieszczanie się między poszczególnymi podstronami;
     2. zwiększenie komfortu przeglądania Strony internetowej – dzięki plikom cookies możliwe jest wykrywanie błędów na niektórych podstronach oraz ich stałe ulepszanie;
     3. tworzenie statystyk– pliki cookies są wykorzystywane w celu dokonania analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze Strony internetowej. Dzięki temu możliwe jest stałe ulepszanie Strony internetowej i dostosowywanie jej działania do preferencji użytkowników;
     4. prowadzenia działań marketingowych – dzięki plikom cookies, Administrator może kierować do użytkowników reklamy dostosowane do ich preferencji.
    3. Administrator może umieszczać w Twoim urządzeniu zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe (sesyjne). Pliki sesyjne są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.
   • Informacja o plikach cookies wykorzystywanych przez Administratora wyświetlana jest w panelu znajdującym się w dolnej części strony internetowej Strony internetowej. W zależności od Twojej decyzji możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookies poszczególnych kategorii (z wyjątkiem niezbędnych plików cookies) oraz zmieniać te ustawienia w każdym czasie.
    1. Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają Administratorowi na Twoją identyfikację.
    2. Informacje o wszystkich rodzajach wykorzystywanych plików cookies znajdują się zarówno w panelu zarządzania zgodami plików cookie oraz w polityce cookies dostępnej tutaj https://siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/polityka-plikow-cookies-eu

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W zakresie nieuregulowanym Polityką stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych. 

Polityka obowiązuje od dnia 10 Maja 2018 r., aktualizacja od 12.10.2022 r.

0
Twój koszyk jest pusty

Wygląda na to, że nie dodał Pan/i jeszcze żadnych produktów do koszyka.

Przeglądaj produkty