Regulamin korzystania z usług dostępu do konta w serwisie Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet

§ 1 Wstęp

Regulamin korzystania z usługi dostępu do konta w Serwisie Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki korzystania z Usługi dostępu do konta w Serwisie Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet. 

§ 2 Definicje

Poniżej wskazane pojęcia będą miały następujące znaczenie:
1. adres elektroniczny (adres e-mail) – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
2. Kodeks cywilny, k.c.– oznacza kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360);
3. konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach;
4. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin dostępny na Stronie;
5. Serwis – serwis w domenie www.siecprzedsiebiorczychkobiet.pl zawierający teksty, materiały fotograficzne, materiały wideo, materiały multimedialne i inny kontent zgodnie z aktualną ofertą Usługodawcy.
6. systemy teleinformatyczne – oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniających przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (dz.U. z 2019 r. poz. 2460);
7. Środki komunikacji elektronicznej – oznacza rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
8. Usługa Konta– nieodpłatny dostęp do konta w Serwisie;
9. usługodawca – Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000450385, posiadającą NIP:9512365241, REGON: 1465690008;
1. Usługobiorca – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych zakładająca Konto w Serwisie i korzystająca z jego funkcjonalności.

Pozostałe pojęcia niezdefiniowane w niniejszym regulaminie w przypadku ich użycia definiowane są zgodnie z definicjami przyjętymi w regulaminie dostępu do platformy edukacyjno-networkingowej Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet.

§ 3 Postanowienia Ogólne

1. Przed zawarciem Umowy o Świadczenie Usług Usługobiorca jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnił Regulamin Usługobiorcom w Serwisie w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak stanowi warunek zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych.
4. Usługobiorca świadczy Usługi dostępu do konta w Serwisie bezpłatnie;
5. Zgodnie z art. 6 pkt 1 u.ś.u.d.e Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się ze szczególnymi ryzykami związanymi z możliwością utraty dostępności, poufności lub integralności danych. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Usługodawca zaleca stosowanie przez Usługobiorcę środków organizacyjnych i technicznych adekwatnych do zidentyfikowanych ryzyk, w szczególności programów antywirusowych lub chroniących identyfikację w sieci Internet.

§ 4 Zasady zakładania, korzystania z Konta oraz rozwiązania umowy o Świadczenie Usługi

1. Założenie Konta i korzystanie z Konta jest nieodpłatne i dobrowolne, jednak może być warunkiem korzystania z części funkcjonalności Serwisu między innymi takich jak dostęp do platformy edukacyjno-networkingowej Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet.
2. Konto Usługobiorcy jest zakładane przez Usługodawcę po podaniu przez Usługobiorcę danych wymaganych przy założeniu konta.
3. Do korzystania z Konta przez Usługobiorcę wymagane jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu oraz aktywnego adresu e-mail.
4. W celu założenia konta Usługobiorca musi podać takie dane jak: imię i nazwisko, login i hasło.
5. Usługobiorca ma prawo do rejestracji tylko jednego konta.
6. W momencie rejestracji zostaje zawarta pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą umowa o prowadzenie Konta w Serwisie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie na czas nieokreślony.
7. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z Konta bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Usługobiorca proszony jest o kontakt na adres e-mail: kontakt@fundacjakobiet.org. Zgłoszenie rezygnacji na podany adres e-mail skutkować będzie niezwłocznym usunięciem Konta Usługobiorcy oraz rozwiązaniem umowy w tym zakresie.
8. Usunięcie Konta Użytkownika skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu, z których korzystanie możliwe jest tylko w ramach posiadanego Konta.
9. Usługobiorca może zaprzestać świadczenia Usługi prowadzenia Konta po wcześniejszym powiadomieniu Usługobiorcę z 2-miesięcznym wyprzedzeniem w przypadku gdy Usługobiorca podejmie decyzję o zaprzestaniu świadczeniu na rzecz wszystkich Usługobiorców usługi prowadzenia konta.
10. Podczas korzystania z Usługi Konta Usługobiorca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy hasła i loginu oraz nieudostępniania go innym osobom trzecim. Ponadto Usługodawca informuje, że nie weryfikuje w żaden sposób tożsamości Usługobiorców podczas rejestracji. Odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych ponosi wyłącznie Usługobiorca.
11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji technicznych w sposobie realizacji usługi jak i do zmiany niniejszego Regulaminu.
12. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Usługi Konta w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnie ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym w szczególności:
a) treści zabronionych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
b) treści zabronionych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
c) treści sprzecznych z zasadami współżycia społecznego;
d) o charakterze rasistowskim;
e) nawołujących do przemocy wobec ludzi lub zwierząt.

§ 5 Reklamacja usług elektronicznych

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Konta przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Serwisu Usługobiorca może składać:
. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres elektroniczny: kontakt@fundacjakobiet.org
a. pisemnie na adres siedziby Usługodawcy: Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet, ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa
2. Usługodawca zaleca wskazanie przez Użytkownika w reklamacji następujących informacji:
. imię, nazwisko, adres elektroniczny (e-mail) Użytkownika;
a. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,
b. żądania Usługobiorcy.
2. Wymogi podane w ust. 2 powyżej mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
3. Usługodawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres elektroniczny (e-mail).
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 30 dni od jej otrzymania, chyba że inny termin będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 6 Dane osobowe

1. Informacje, które Usługodawca jest zobowiązany doręczyć Użytkownikom zgodnie z art. 13 RODO znajdują się w polityce prywatności. 
2. Polityka prywatności jest dostępna pod adresem www.siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/polityka-prywatnosci

§ 7 Zmiana Regulaminu

1. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn w szczególności z powodu: 
a) konieczności dostosowania Regulaminu do zmiany przepisów prawa, zaleceń, interpretacji lub wytycznych właściwych sądów, lub organów;
b) wydania orzeczenia przez właściwy sąd powszechny lub wydania decyzji przez właściwy organ mogących mieć wpływ na prawa, lub obowiązki Użytkownika, lub Usługodawcy;
2. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany w Serwisie pod adresem www.siecprzedsiebiorczychkobiet.pl W każdej wersji Regulaminu została zamieszczona informacja od kiedy obowiązuje.
3. Ponadto Usługodawca powiadomi Użytkownika o planowanej zmianie Regulaminu na wskazany przez niego adres elektroniczny (e-mail).
4. Zmieniony Regulamin zacznie obowiązywać w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty powiadomienia Użytkownika zgodnie z ust. 3, chyba że skrócenie terminu będzie konieczne z uwagi na bezwzględnie obowiązujące przepisy lub obowiązki obciążające Usługodawcę na podstawie orzeczenia sądu powszechnego lub decyzji organu.
5. Użytkownik będący Konsumentem lub Quasi Konsumentem może wyrazić zgodę na zmianę Regulaminu lub odmówić udzielenia zgody i zrezygnować ze świadczenia Usługi Konta. W przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu Użytkownik będący Konsumentem lub Quasi Konsument poinformuje o swojej decyzji Usługodawcę w sposób przez siebie wybrany.

§ 8 Postanowienia Końcowe

1. Regulamin podlega prawu polskiemu i został sporządzony zgodnie z prawem polskim. 
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Spory między Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem lub Quasi Konsumentem będą rozpatrywane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2022

0
Twój koszyk jest pusty

Wygląda na to, że nie dodał Pan/i jeszcze żadnych produktów do koszyka.

Przeglądaj produkty