Regulamin korzystania z usługi dostępu do serwisu szkoleniowego online Klubu Mentorek oraz usługi dostępu do platformy Edukacyjno-networkingowej Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet

§ 1 Wstęp

Regulamin korzystania z usługi dostępu do serwisu szkoleniowego online Klubu Mentorek oraz platformy edukacyjno-networkingowej Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki korzystania z Usługi Dostępu do serwisu szkoleniowego online Klubu Mentorek oraz Usługi Dostępu do platformy edukacyjno-networkingowej Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet.

§ 2 Definicje

Poniżej wskazane pojęcia będą miały następujące znaczenie:
1. Adres elektroniczny (adres e-mail) – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
2. Kodeks cywilny, k.c.– oznacza kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360);
3. Usługobiorca – osoba zakwalifikowana do Klubu Mentorek zgodnie z treścią Regulaminu Naboru i Klubu Mentorek, dostępnego na stronie: https://siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/programy/klub-mentorek-sieci-przedsiebiorczych-kobiet/, która potwierdza udział w Klubie Mentorek poprzez opłacenie Opłaty członkowskiej, dzięki której uzyskuje dostęp do Usługi, po wcześniejszym założeniu Konta;
4. Mentorka – osoba, która uzyskała status Mentorki, zgodnie z treścią Regulaminu Naboru i Klubu Mentorek, osoba korzystająca z Usługi.
5. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach;
6. Opłata członkowska – oznacza opłatę za udział w Klubie Mentorek, dokonywaną w ramach zakupu Usługi, po wcześniejszym założeniu Konta;
7. Okres członkowski – okres udziału w danej edycji Klubu Mentorek, okres przez jaki będzie świadczona usługa dostępu do serwisu szkoleniowego online Klubu Mentorek, w tym do platformy edukacyjno-networkingowej;
8. p.k. – oznacza ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z 2021 r. poz. 2105);
9. Stripe – operator płatności elektronicznych, Stripe Payments Europe Ltd,3 Dublin Landings, Dublin 1, 25-28 North Wall
10. Płatność online – płatność kartą płatniczą lub płatność przelewem online, płatność BLIK, płatność kredytowa, płatność mobilna, płatność za pomocą wysłania do klienta e-maila z linkiem do płatności, za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych Stripe
11. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;

§ 3 Postanowienia Ogólne

1. Przed zawarciem Umowy o Świadczenie Usług Usługobiorca jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Regulamin Usługobiorcom w Serwisie w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak stanowi warunek zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych.
4. Usługodawca świadczy w Okresie członkowskim Usługi dostępu do serwisu szkoleniowego online Klubu Mentorek w zamian za uiszczenie Opłaty członkowskiej (chyba, że Usługobiorca jest z niej zwolniony) oraz bezpłatnie Usługi dostępu do platformy edukacyjno-networkingowej.
5. Usługa zakupu dostępu do serwisu szkoleniowego online Klubu Mentorek oferowana jest przez Usługodawcę poprzez link zakupu do Sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem internetowym www.siecprzedsiebiorczychkobiet.pl
6. Zgodnie z art. 6 pkt 1 u.ś.u.d.e Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się ze szczególnymi ryzykami związanymi z możliwością utraty dostępności, poufności lub integralności danych. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Usługodawca zaleca stosowanie przez Usługobiorcę środków organizacyjnych i technicznych adekwatnych do zidentyfikowanych ryzyk, w szczególności programów antywirusowych lub chroniących identyfikację w sieci Internet.

§ 4 Usługi elektroniczne

1. W sklepie internetowym dostępne są Usługi Elektroniczne:
a) Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto”, (3) zapoznanie się z regulaminem oraz klauzulą Informacyjną, a także złożenie oświadczenia w przedmiocie zapoznania się z Regulaminem „Zapoznałem się i akceptuję postanowienia Regulaminu”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: nazwa użytkownika, adres poczty
elektronicznej oraz hasło. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@fundacjakobiet.org
b) Formularz Zamówienia Usługi dostępu do serwisu szkoleniowego online Klubu Mentorek – korzystanie z Formularza Zamówienia nie jest możliwe bez założenia Konta. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnienie Formularza Zamówienia i (2) kliknięcie na stronie Serwisu po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy
kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: wybór sposobu płatności. W wypadku Usługobiorców, którzy chcą uzyskać fakturę, niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
c) Usługa dostępu do serwisu szkoleniowego online Klubu Mentorek – odpłatny lub nieodpłatny (w zależności od przyznania uprawnień przez Usługodawcę) dostęp do serwisu szkoleniowego online Klubu Mentorek przez Okres Członkowski.
d) Usługa dostępu do platformy edukacyjno-networkingowej – nieodpłatny dostęp do platformy edukacyjno-networkingowej znajdującej się pod adresem www.siecprzedsiebiorczychkobiet.pl przez Okres członkowski.

§ 5 Czas trwania Usługi. Okres członkowski.

1. Czas trwania Usługi określony jest w niniejszym Regulaminie.
2. Usługa dostępu do serwisu szkoleniowego online Klubu Mentorek, w tym do platformy edukacyjno-networkingowej Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet jest dostępna przez 12 miesięcy od daty uiszczenia Opłaty członkowskiej.

§ 6 Wysokość Opłaty członkowskiej

1. Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi po jej opłaceniu przez Usługobiorcę.
2. Wysokość i sposoby wnoszenia opłat określa Usługodawca.
3. Wysokość opłaty członkowskiej jest uzależniona od długości okresu uczestnictwa Usługobiorcy lub Mentorki w Klubie Mentorek i wynosi:
a) W przypadku kontynuacji uczestnictwa Mentorki z edycji 2022 – 600 zł; (słownie: sześćset złotych)
b) W przypadku dołączenia Usługobiorcy do Klubu Mentorek od października 2023 – 3075 zł; (trzy tysiące siedemdziesiąt pięć złotych)
4. Kwoty podane w ust. 3 zawierają podatek od towarów i usług (VAT);
5. Opłata członkowska będzie płatna jednorazowo z góry.
6. Opłata członkowska nie podlega zwrotowi.

§ 7 Warunki Techniczne

1. W celu korzystania z Usługi Usługobiorca powinien spełnić łącznie następujące warunki techniczne:
a) posiadanie urządzenia ze stałym dostępem do sieci Internet (np. komputer, laptop, smartfon);
b) instalacja, na urządzeniu, o którym mowa w pkt. a) przeglądarki internetowej w aktualnej wersji oferowanej przez jej dostawcę; w szczególności Google Chrome, Mozilla Firefox, Samsung Internet, Opera, Safari, Internet Explorer, Internet Explorer Mobile w najnowszej dostępnej wersji;
c) zaakceptowanie plików cookies niezbędnych do korzystania z Serwisu;
d) posiadanie aktywnego adresu elektronicznego (adresu e-mail) w okresie zawarcia i wykonania Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych umożliwiającego odbieranie i wysyłanie wiadomości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w postaci poczty elektronicznej;
2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnie ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym w szczególności:
a) treści zabronionych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
b) treści zabronionych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
c) treści sprzecznych z zasadami współżycia społecznego;
d) o charakterze rasistowskim;
e) nawołujących do przemocy wobec ludzi lub zwierząt

§ 8 Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną

1. W celu wykupienia Usługi w Serwisie Usługobiorca jest uprawniony do założenia konta. Konto daje takie możliwości jak: składanie zamówień, dostęp do historii zamówień, dostęp do platformy edukacyjno-networkingowej, edycja danych.
2. Założenie Konta jest dobrowolne i bezpłatne, ale brak jego posiadania uniemożliwi korzystanie z Usługi.
3. W momencie założenia Konta to jest po dokonaniu czynności, o których mowa w § 4 ust. 1 ppkt a) pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą zawierana jest na czas nieokreślony umowa o świadczenie usług prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
4. Usługodawca wskazuje, że podanie przez Usługobiorcę adresu e-mail jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług prowadzenia Konta.
5. Usługobiorca ma prawo do rejestracji tylko jednego konta.
6. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się nim podając adres e-mail i hasło. Usługobiorca zobowiązuje się do nieudostępniania swojego adres e-mail i hasła osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępniania danych wskazanych w niniejszym ustępie.

§ 9 Reklamacja usług elektronicznych

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Serwisu
Usługobiorca może składać:
a) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres elektroniczny: kontakt@fundacjakobiet.org
b) pisemnie na adres siedziby Usługodawcy: Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet, ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa
2. Usługodawca zaleca wskazanie przez Użytkownika w reklamacji następujących informacji:
a) imię, nazwisko, adres elektroniczny (e-mail) Użytkownika;
b) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,
c) żądania Usługobiorcy.
3. Wymogi podane w ust. 2 powyżej mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu
reklamacji.
4. Usługodawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres elektroniczny (e-mail).
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 30 dni od jej otrzymania, chyba że inny termin będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 10 Zamawianie Usługi

1. W celu zawarcia Umowy, Klient powinien złożyć zamówienie poprzez link do zakupu przesłany Usługodawcę zgodnie z postanowieniami poniżej.
2. Usługi dostępu do Usługi w Serwisie są szczegółowo oznaczone w linku do zakupu przesłanym przez Usługodawcę, o którym mowa w ust. 1, i znajdują się tam wszelkie informacje o cenie Usługi, czasie trwania itp.
3. Opłata członkowska uwidoczniona na stronie Serwisu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Usługi będącej przedmiotem Zamówienia Usługobiorca jest informowany na stronach Serwisu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Usługobiorcę woli zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Zamówienia można składać korzystając z opcji „ZALOGUJ SIĘ” po uprzednim utworzeniu przez Usługobiorcę Konta i wejściu w link do zakupu przesłany przesłany przez Usługodawcę, a następnie wybierając “Kup”.
5. W przypadku składania przez Usługobiorcę zamówienia warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży jest:
a. akceptacja Regulaminu;
b. wypełnienie formularza zakupowego;
c. zalogowanie się lub rejestracja na istniejące konto;
d. podanie numeru karty debetowej lub kredytowej;
e. dokonanie Opłaty członkowskiej
f. w przypadku Usługobiorcy chcącego uzyskać fakturę za zakup Usługi, dodatkowo należy podać nazwę firmy oraz numer NIP w celu wystawienia faktury VAT;
6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Usługobiorcy stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz
potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
7. Sprzedawca zgodnie z wolą Usługobiorcy dostarcza fakturę VAT obejmującą zakupioną Usługę.
8. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy i treści zawieranej
Umowy Sprzedaży następuje poprzez:
a. Udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego
b. Przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 6 powyżej.

§ 11 Sposób i terminy płatności za Usługę

1. Sprzedawca udostępnia Usługobiorcy sposób płatności z tytułu Umowy Sprzedaży w postaci płatności kartą kredytową lub kartą debetową za pośrednictwem serwisu obsługiwanego przez Stripe.
2. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych określone są w ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez te podmioty. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych.
3. W przypadku płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności bezpośrednio po wybraniu opcji w formularzu zamówienia “Kup”. W przypadku braku zapłaty Sprzedawca ma prawo odstąpić od zawartej Umowy Sprzedaży.
4. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Nie jest możliwe dokonanie zmiany ceny po złożeniu zamówienia.

§ 12 Dane osobowe

1. Informacje, które Usługodawca jest zobowiązany doręczyć Użytkownikom zgodnie z art. 13 RODO znajdują się w polityce prywatności.
2. Polityka prywatności jest dostępna pod adresem www.siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/polityka-prywatnosci 

§ 13 Zmiana Regulaminu

1. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn w szczególności z powodu:
a) konieczności dostosowania Regulaminu do zmiany przepisów prawa, zaleceń, interpretacji lub wytycznych właściwych sądów, lub organów;
b) wydania orzeczenia przez właściwy sąd powszechny lub wydania decyzji przez właściwy organ mogących mieć wpływ na prawa, lub obowiązki
Użytkownika, lub Usługodawcy;
c) zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany w Serwisie pod adresem www.siecprzedsiebiorczychkobiet.pl W każdej wersji Regulaminu została zamieszczona informacja od kiedy obowiązuje.
3. Ponadto Usługodawca powiadomi Użytkownika o planowanej zmianie Regulaminu na wskazany przez niego adres elektroniczny (e-mail).
4. Zmieniony Regulamin zacznie obowiązywać w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty powiadomienia Użytkownika zgodnie z ust. 3, chyba że skrócenie terminu będzie konieczne z uwagi na bezwzględnie obowiązujące przepisy lub obowiązki obciążające Usługodawcę na podstawie orzeczenia sądu powszechnego lub decyzji organu.
5. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży 

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Regulamin podlega prawu polskiemu i został sporządzony zgodnie z prawem polskim.
2. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
4. Spory między Usługodawcą a Usługobiorcą będą rozpatrywane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.
5. Regulamin obowiązuje od dnia 10.10.2023

0
Twój koszyk jest pusty

Wygląda na to, że nie dodał Pan/i jeszcze żadnych produktów do koszyka.

Przeglądaj produkty