Regulamin Newslettera Serwisu znajdującego się pod adresem https://siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/

§ 1 Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z newslettera oraz zasady zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą, jak również ich prawa i obowiązki.

§ 2 Definicje

Poniżej wskazane pojęcia będą miały następujące znaczenie:
1. Aktualizacja – aktualizacja usługi cyfrowej lub treści cyfrowej.
2. Adres elektroniczny (adres email) – system teleinformatyczny umożliwiający porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
3. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Materiały – treści i usługi cyfrowe dostarczane Usługobiorcy przez Usługodawcę w ramach Newslettera. Usługi cyfrowe będą stanowić również usługi elektroniczne w rozumieniu u.ś.u.d.e.
5. Newsletter –Usługa Elektroniczna polegającą na periodycznym przesyłaniu Usługobiorcy Materiałów.
6. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Newslettera dostępny w Serwisie.
7. PNPK – osoba fizyczna zawierająca umowę z Usługodawcą, gdy z jej treści wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
8. Serwis – oznacza serwis internetowy dostępny pod adresem https://siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/.
9. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
10. Treść cyfrowa – dane wytworzone i dostarczone w postaci cyfrowej w rozumieniu art. 2 ust. 5 u.p.k.
11. Treści Usługobiorcy – treści dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta lub PNPK podczas korzystania z usług cyfrowych.
12. Umowa – umowa o świadczenie usługi Newslettera.
13. Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych – umowa na podstawie której Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy Usługi Elektroniczne.
14. Usługa cyfrowa – oznacza usługę cyfrową w rozumieniu art. 2 pkt. 5 a) u.p.k. tj. usługę pozwalającą Usługobiorcy na:
a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Usługobiorcę lub innych użytkowników tej usługi,
c)inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
15. Usługobiorca – osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zawrze lub zamierza zawrzeć Umowę, w tym Konsumenta lub PNPK.
16. Usługodawca – Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000450385, posiadającą NIP: 9512365241, numer REGON: 146569008, adres e-mail: kontakt@fundacjakobiet.org.
17. U.ś.u.d.e – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
18. Utwór –przejaw działalności twórczej o indywidulanym charakterze ustalony w jakiejkolwiek postaci niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania w rozumieniu art. 1 pr. aut.

§ 3 Postanowienia Ogólne

1. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy Materiały na podany przez niego adres elektroniczny.
2. Przed zawarciem Umowy oraz Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych Usługobiorca jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
3. Usługodawca nieodpłatnie udostępnił Regulamin Usługobiorcy w Serwisie w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
4. Po zawarciu Umowy dostarczy Usługobiorcy Regulamin w formacie pdf na podany przez Usługobiorcę adres elektroniczny (email) podczas składania zamówienia.
5. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak stanowi warunek świadczenia korzystania z Newslettera (zawarcia Umowy).
6. Zgodnie z art. 6 pkt 1 u.ś.u.d.e Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się ze szczególnymi ryzykami związanymi z możliwością utraty dostępności, poufności lub integralności danych. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Usługodawca zaleca stosowanie przez Usługobiorców środków organizacyjnych i technicznych adekwatnych do zidentyfikowanych ryzyk, w szczególności programów antywirusowych lub chroniących identyfikację w sieci Internet.
7. W celu zawarcia Umowy Usługobiorca jest zobowiązany podać prawdziwe i kompletne dane osobowe.
8. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@fundacjakobiet.org.
9. Z uwagi na fakt, że programy pocztowe uznają wiadomości wysyłane z narzędzi służących do mailingu za SPAM dodaj Usługodawcę do zaufanych odbiorców.

§ 4 Warunki techniczne

1. W celu korzystania z Serwisu, w tym otrzymywania Newslettera Usługobiorca powinien spełnić łącznie następujące warunki techniczne:
a) posiadanie urządzenia ze stałym dostępem do sieci Internet (np. komputer, laptop, smartfon);
b) standardowy system operacyjny;
c) narzędzia obsługującego format, w którym będą dostarczane treści cyfrowe w html;
d) instalacja, na urządzeniu, o którym mowa w pkt. a) przeglądarki internetowej w aktualnej wersji oferowanej przez jej dostawcę, w szczególności Google Chrome, Mozilla Firefox, Samsung Internet, Opera, Safari, Internet Explorer, Internet Explorer Mobile w najnowszej dostępnej wersji;
e) posiadanie aktywnego adresu elektronicznego (adresu e-mail) w okresie zawarcia i wykonania Umowy lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych umożliwiającego odbieranie i wysyłanie wiadomości za pośrednictwem środków komunikacji elektrycznej w postaci poczty elektronicznej.

§ 5 Zakaz dostarczenia treści bezprawnych

Usługobiorcom zakazuje się dostarczania treści bezprawnych, w szczególności:
a) treści zabronionych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
b) treści sprzecznych z zasadami współżycia społecznego;
c) o charakterze rasistowskim;
d) nawołujących do przemocy wobec ludzi lub zwierząt;
e) naruszających prawa osób trzecich. 

§ 6 Zawarcie Umowy

1. Zawarcie Umowy wymaga spełnienia przez Usługobiorcę następujących wymogów:
a) podanie adresu e-mail;
b) akceptacja Regulaminu newslettera;
2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
3. Umowa wygasa z chwilą jej wykonania.
4. Dostęp do Materiałów możliwy jest wedle wyboru Usługobiorcy nieodpłatnie – poprzez zawarcie Umowy tj. zapis do Newslettera;
5. Do zawarcia nieodpłatnej Umowy dochodzi z chwilą spełnienia łącznie wszystkich warunków określonych w ust.1 niniejszego paragrafu.
6. Rozwiązanie Umowy może nastąpić poprzez aktywację przycisku wypisz mnie z Newslettera.

§ 7 Usługi Elektroniczne

1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy Usługi Elektroniczne zapewniające funkcjonowanie Serwisu np. wyświetlanie artykułów w Serwisie.
2. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy Usługę Elektroniczną formularza kontaktowego polegającą na zapewnieniu możliwości kontaktowania się z Usługodawcą.
3. Usługodawca podejmuje działania mające na celu zapewnienie prawidłowego działania Serwisu. Usługobiorca niezwłocznie poinformuje Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Serwisu.
4. Usługodawca może prowadzić w Serwisie prace techniczne, konserwujące i rozwojowe, w szczególności polegające na dodawaniu, zmianie lub usuwaniu funkcjonalności Serwisu.

§ 8 Realizacja zamówienia Newslettera

1. Za pośrednictwem Newslettera będą dostarczane Materiały stanowiące w szczególności informacje o bieżącej i planowanej działalności Usługodawcy.
2. Jeżeli w ramach Newslettera zostanie przesłana treść cyfrowa (np. ebook, materiały audiowizualne) Usługobiorca będzie mógł uzyskać do niej dostęp w sposób wskazany w mailu (np. poprzez pobranie treści cyfrowej).
3. Usługodawca dostarcza Usługobiorcy Materiały niezwłocznie po zawarciu Umowy – w przypadku Umowy nieodpłatnej.
4. Materiały uznaje się za dostarczone z chwilą, w której:
a) treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej zostały udostępnione Usługobiorcy lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Usługobiorca wybrał samodzielnie w tym celu lub gdy Usługobiorca lub takie urządzenie uzyskali do niej dostęp lub;
b) Usługobiorca lub fizycznie albo wirtualnie urządzenie które Usługobiorca wybrał samodzielnie w tym celu uzyskało dostęp do usługi cyfrowej.
5. Materiały są dostarczane w wersji obowiązującej na dzień ich dostarczenia. Usługodawca nie zapewnia Aktualizacji, chyba że z opisu Materiałów wynika inaczej.
6. Usługodawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Materiałach które nie są niezbędne do zachowania zgodności Materiałów z Umową, chyba że Materiały są dostarczane jednorazowo. Wprowadzona zmiana nie może się wiązać z kosztami po stronie Konsumenta lub PNPK.
7. Zmiany Materiałów dostarczonych Konsumentowi lub PNPK będą dokonywane z uzasadnionych przyczyn takich jak:
a) zmiana przepisów prawa, jego interpretacji, wydania orzeczenia lub decyzji przez właściwy sąd lub organ;
b) zmiany polegające na dodawaniu, zmianie lub usuwaniu funkcjonalności Newslettera lub Materiałów.
8. Usługodawca poinformuje Konsumenta lub PNPK w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie.
9. Jeżeli zmiana Materiałów istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta lub PNPK do Materiałów lub korzystanie z nich Usługobiorca poinformuje ich z odpowiednim wyprzedzeniem w terminie nie krótszym niż 7 (słownie: siedem) dni kalendarzowych na trwałym nośniku o właściwościach i terminie tej zmiany oraz przysługujących im uprawnieniach.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 Konsument lub PNPK może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Uprawnienie nie przysługuje, jeżeli Usługodawca zapewnił Konsumentowi lub PNPK uprawnienie do zachowania Materiałów bez dodatkowych kosztów zgodnych z Umową, w stanie niezmienionym.
11. Usługodawca jest odpowiedzialny za spełnienie świadczeń zgodnie z Umową.
12. Warunki korzystania z praw autorskich przysługujących Usługodawcy do Materiałów jako utworów zostały określone w § 10.

§ 9 Prawa autorskie

1. Usługodawca oświadcza, że Materiały, jak również inne treści dostępne w Serwisie mogą stanowić utwory, do których Usługodawcy lub innym uprawnionym podmiotom przysługują prawa do dóbr niematerialnych.
2. Usługodawca informuje Usługobiorcę, że korzystanie z Materiałów lub innych chronionych treści bez zezwolenia Usługobiorcy lub innego uprawnionego podmiotu z wyłączeniem korzystania w ramach dozwolonego użytku będzie stanowić naruszenie praw do dóbr niematerialnych.

§ 10 Odpowiedzialność za zgodność Usług Cyfrowych z Umową

1. Jeżeli Usługi Elektroniczne świadczone przez Usługodawcę stanowią równocześnie Usługi Cyfrowe, stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
2. Rękojmia za wady Usług Cyfrowych, o jakiej mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, jest wyłączona w przypadku Umów, które są zawierane przez Użytkowników innych niż Konsument lub PNPK.
3. Do Umów, które są zawierane przez Konsumenta lub PNPK, stosuje się przepisy o odpowiedzialności za zgodność Usług Cyfrowych z Umową, które są zawarte w ustawie o prawach konsumenta, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta oraz PNPK za zgodność Usług Cyfrowych z Umową. Zgodność Usług Cyfrowych z Umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.
5. W przypadku Usług Cyfrowych:
a) dostarczanych jednorazowo lub w częściach — Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Usług Cyfrowych z Umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili;
b) dostarczanych w sposób ciągły — Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Usług Cyfrowych z Umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane.
6. W przypadku, gdy Usługodawca dostarcza Usługi Cyfrowe w sposób ciągły, Usługi Cyfrowe powinny być zgodne przez czas ich dostarczania zgodnie z Umową. 

§ 11 Doprowadzenie Usług Cyfrowych do zgodności z Umową i odstąpienie od Umowy

1. Jeżeli Usługi Cyfrowe są niezgodne z Umową, Konsument lub PNPK może żądać doprowadzenia Usług Cyfrowych do zgodności z Umową.
2. Jeżeli doprowadzenie Usług Cyfrowych do zgodności z Umową jest niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy, może on odmówić doprowadzenia Usług Cyfrowych do zgodności z Umową.
3. Usługodawca doprowadza Usługi Cyfrowe do zgodności z Umową w rozsądnym czasie, nie dłuższym niż 21 dni, od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Konsumenta lub PNPK o braku zgodności Usług Cyfrowych z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane.
4. Koszty doprowadzenia Usług Cyfrowych do zgodności z Umową ponosi Usługodawca.
5. Jeżeli Usługi Cyfrowe są niezgodne z Umową, Konsument lub PNPK może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, gdy:
a) Usługodawca odmówił doprowadzenia Usług Cyfrowych do zgodności z Umową
b) Usługodawca nie doprowadził Usług Cyfrowych do zgodności z Umową;
c) brak zgodności Usług Cyfrowych z Umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Usługi Cyfrowe do zgodności z Umową;
d) brak zgodności Usług Cyfrowych z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków, o których mowa w § 10 ust. 1;
e) z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Usług Cyfrowych do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK.
6. W związku z tym, że za świadczone Usługi Cyfrowe Użytkownik nie jest zobowiązany do zapłaty ceny, z tytułu niezgodności Usług Cyfrowych z Umową Użytkownikowi nie przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny. 

§ 12 Odstąpienie bez podania przyczyn

1. Konsument lub PNPK ma prawo odstąpić Umowy, która była zawarta za pośrednictwem Serwisu, bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
2. Aby odstąpić od Umowy, Konsument lub PNPK musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
3. Konsument lub PNPK może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument lub PNPK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub PNPK prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

§ 13 Reklamacja

1. Usługobiorca jest uprawniony do założenia reklamacji odnośnie Usług Elektronicznych lub Materiałów:
a) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres elektroniczny: kontakt@fundacjakobiet.org.
2. pisemnie na adres na adres siedziby Usługodawcy tj. Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 11, ,02-673 Warszawa.
3. Usługodawca zaleca wskazanie przez Usługobiorcę w reklamacji następujących informacji:
a) imię, nazwisko;
b) dane kontaktowe;
c) zwięzły opis sytuacji.
4. Usługodawca niezwłocznie potwierdzą otrzymanie reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres elektroniczny (email).
5. Reklamacja zostanie przez Usługobiorcę w terminie 14 dni od jej otrzymania.
6. Usługobiorca otrzyma odpowiedź na reklamację na kontakt podany przy składaniu reklamacji.
7. W przypadku gdy Usługodawca nie dostarczył Materiałów Konsument lub PNPK może wezwać Usługodawcę do ich dostarczenia. Jeżeli pomimo wezwania Usługodawca nie dostarczy Materiałów niezwłocznie lub w dodatkowym ustalonym pomiędzy stronami terminie Konsument lub PNPK może od Umowy odstąpić. Konsument lub PNPK może odstąpić od Umowy bez wzywania Usługodawcy:
a) z oświadczenia Usługodawcy lub z okoliczności będzie wyraźnie wynikać, że Usługodawca nie dostarczy Materiałów;
b) Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określamy termin dostarczenia Materiałów miał istotne znaczenie dla Konsumenta lub PNPK, a Usługodawca nie dostarczył ich w tym terminie.

§ 14 Pozasądowe rozpatrywanie sporów

1. Usługodawca informuje, że Konsumentowi lub PNPK przysługuje prawo do pozasądowego rozpatrywania reklamacji, jak również dochodzenia roszczeń.
2. Skorzystanie z pozasądowego rozpatrywania reklamacji, jak również dochodzenia roszczeń przez Konsumenta lub PNPK jest możliwe w szczególności:
a) przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi działającymi przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje o sposobach dostępu do tego trybu oraz stosowanych procedurach znajdują się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasądowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php;
b) przez mediację prowadzoną przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały. Rolę mediatora w sporze pełni wówczas pracownik inspektoratu, przy zachowaniu zasad bezstronności i rzetelności. Szczegółowe informacje o sposobie dostępu do tego trybu i stosowanych procedur są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
3. Konsument lub PNPK może również skorzystać z pomocy powiatowego rzecznika konsumentów. Powiatowi rzecznicy konsumentów są dostępni przy starostwach powiatowych lub urzędach miasta (w miastach na prawach powiatu). Szczegółowe informacje w rym zakresie są dostępne pod adresem: https://uokik.gov.pl/rzecznicy.php.
4. Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN.

§ 15 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców, osób ich reprezentujących lub osób wyznaczonych przez nich do kontaktu jest Usługodawca.
2. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz stosowanych plikach cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: Polityka prywatności

§ 16 Kontakt

1. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy:
a) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres elektroniczny (e-mail): kontakt@fundacjakobiet.org.
b) pisemnie adres siedziby Usługodawcy tj. Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 11, ,02-673 Warszawa.

§ 17 Zmiana Regulaminu

1. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn w szczególności z powodu:
a) konieczności dostosowania Regulaminu do zmiany przepisów prawa, zaleceń, interpretacji lub wytycznych właściwych sądów lub organów;
b) wydania orzeczenia przez właściwy sąd powszechny lub wydania decyzji przez właściwy organ mogących mieć wpływ na prawa lub obowiązki Usługodawcy lub Usługobiorcy.
2. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany w Serwisie pod adresem https://siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/. W każdej wersji Regulaminu została zamieszczona informacja od kiedy obowiązuje.
3. Ponadto Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o planowanej zmianie Regulaminu na wskazany przez niego adres elektroniczny (e-mail).
4. Zmieniony Regulamin zacznie obowiązywać w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od daty powiadomienia Usługobiorcy zgodnie z ust. 3, chyba że skrócenie terminu będzie konieczne z uwagi na bezwzględnie obowiązujące przepisy lub obowiązki obciążające Usługodawcę na podstawie orzeczenia sądu powszechnego lub decyzji organu.
5. W przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu Konsument lub PNPK poinformuje o swojej decyzji Usługodawcę w sposób przez siebie wybrany.

§ 18 Postanowienia Końcowe

1. Regulamin podlega prawu polskiemu i został sporządzony zgodnie z prawem polskim. 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego; 3. Spory między Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym Konsumentem lub PNPK będą rozpatrywane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy. W przypadku sporów z Konsumentem lub PNPK właściwość sądu będzie ustalana na zasadach ogólnych. 4. Regulamin obowiązuje od dnia 19.10.2023 roku.
0
Twój koszyk jest pusty

Wygląda na to, że nie dodał Pan/i jeszcze żadnych produktów do koszyka.

Przeglądaj produkty