Regulamin sprzedaży produktów fizycznych oraz elektronicznych przez Fundację Przedsiębiorczości Kobiet

§ 1 Wstęp

Regulamin sprzedaży produktów fizycznych oraz elektronicznych przez Fundację Przedsiębiorczości Kobiet (dalej „Regulamin”) określa zasady sprzedaży, zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą. 

§ 2 Definicje

Poniżej wskazane pojęcia będą miały następujące znaczenie:
1. adres elektroniczny (adres e-mail) – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
2. pr. autorskie – oznacza ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062);
3. dni robocze – to dni od poniedziałku do piątki z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
4. Kodeks cywilny, k.c.– oznacza kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360);
5. klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;
6. konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
7. konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie;
8. newsletter – Usługa elektroniczna, świadczona przez usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom na podstawie wyrażonej przez Usługobiorcę zgody na otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycjach newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym;
9. PayU – operator płatności elektronicznych, PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444;
10. p.k. – oznacza ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z 2021 r. poz. 2105);
11. produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma oraz produkt elektroniczny będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
12. płatność online – płatność kartą płatniczą lub płatność przelewem online, płatność BLIK, płatność kredytowa, płatność mobilna, płatność za pomocą wysłania do klienta e-maila z linkiem do płatności, za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych PayU;
13. Quazi-konsument – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę z Usługodawcą, gdy z jej treści wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej;
14. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin dostępny na Stronie;
15. RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r. — dalej: RODO);
16. Sklep internetowy – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/sklep
17. Sprzedawca; usługodawca – oznacza Fundację Przedsiębiorczości Kobiet z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000450385, posiadającą NIP:9512365241, REGON: 1465690008;
18. systemy teleinformatyczne – oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniających przetwarzanie
i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (dz.U. z 2019 r. poz. 2460);
19. Środki komunikacji elektronicznej – oznacza rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
20. Usługi elektroniczne – oznacza nieodpłatne usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w szczególności:
a) usługę konta;
b) formularz Zamówienia;
c) newsletter;
21. Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej;
22. u.ś.u.d.e. – oznacza ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., (Dz.U. z 2020 r., poz. 344);
23. zamówienie – oświadczenie woli klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

§ 3 Postanowienia Ogólne

1. Przed zawarciem Umowy o Świadczenie Usług Usługobiorca jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnił Regulamin Usługobiorcom na Stronie w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
3. Po zawarciu Umowy o Świadczenie Usług Usługodawca dostarczy Usługobiorcom Regulamin w formacie pdf na podane przez Usługobiorców adresy elektroniczne (e-mail) podczas składania zamówienia.
4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak stanowi warunek zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych.
5. Zgodnie z art. 6 pkt 1 u.ś.u.d.e Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się ze szczególnymi ryzykami związanymi z możliwością utraty dostępności, poufności lub integralności danych. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Usługodawca zaleca stosowanie przez Usługobiorcę środków organizacyjnych i technicznych adekwatnych do zidentyfikowanych ryzyk, w szczególności programów antywirusowych lub chroniących identyfikację w sieci Internet.

§ 4 Usługi elektroniczne

1. W sklepie internetowym dostępne są Usługi Elektroniczne:
a) Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto”, (3) zapoznanie się z regulaminem Sklepu Internetowego oraz klauzulą Informacyjną a także złożenie oświadczenia w przedmiocie zapoznania się z Regulaminem „Zapoznałem się i akceptuję postanowienia Regulaminu”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: nazwa użytkownika, adres poczty elektronicznej oraz hasło. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@fundacjakobiet.org
b) Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia możliwe jest bez zakładania Konta i rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, wybranie sposobu płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP w przypadku dokonywania zakupów z fakturą VAT. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
c) Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”, a następnie kliknięciu w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez kliknięcie w stosowny link który jest dołączany do każdej wiadomości Newsletterowej.

§ 5 Warunki Techniczne

1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Usługobiorca powinien spełnić łącznie następujące warunki techniczne:
a) posiadanie urządzenia ze stałym dostępem do sieci Internet (np. komputer, laptop, smartfon);
b) instalacja, na urządzeniu, o którym mowa w pkt. a) przeglądarki internetowej w aktualnej wersji oferowanej przez jej dostawcę; w szczególności Google Chrome, Mozilla Firefox, Samsung Internet, Opera, Safari, Internet Explorer, Internet Explorer Mobile w najnowszej dostępnej wersji;
c) zaakceptowanie plików cookies niezbędnych do korzystania z Serwisu;
d) posiadanie aktywnego adresu elektronicznego (adresu e-mail) w okresie zawarcia i wykonania Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych umożliwiającego odbieranie i wysyłanie wiadomości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w postaci poczty elektronicznej;
2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnie ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym w szczególności:
a) treści zabronionych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
b) treści zabronionych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
c) treści sprzecznych z zasadami współżycia społecznego;
d) o charakterze rasistowskim;
e) nawołujących do przemocy wobec ludzi lub zwierząt.

§ 6 Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną

1. W celu dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym Usługobiorca jest uprawniony do założenia konta. Konto daje takie możliwości jak: składanie zamówień, dostęp do historii zamówień, sprawdzanie statusu przesyłki, dostęp do platformy edukacyjno-networkingowej (za dodatkową opłatą), edycja danych.
2. Założenie Konta jest dobrowolne i bezpłatne.
3. W momencie założenia Konta to jest po dokonaniu czynności, o których mowa w § 4 ust. 1 ppkt a) pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą zawierana jest na czas nieokreślony umowa o świadczenie usług prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
4. Usługodawca wskazuje, że podanie przez Usługobiorcę adresu e-mail jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług prowadzenia Konta.
5. Usługobiorca ma prawo do rejestracji tylko jednego konta.
6. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się nim podając adres e-mail i hasło. Usługobiorca zobowiązuje się do nieudostępniania swojego adres e-mail i hasła osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępniania danych wskazanych w niniejszym ustępie.

§ 7 Reklamacja usług elektronicznych

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w § 12) Usługobiorca może składać:
a) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres elektroniczny: kontakt@fundacjakobiet.org
b) pisemnie na adres siedziby Usługodawcy: Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa
2. Usługodawca zaleca wskazanie przez Użytkownika w reklamacji następujących informacji:
a) imię, nazwisko, adres elektroniczny (e-mail) Użytkownika;
b) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,
c) żądania Usługobiorcy.
3. Wymogi podane w ust. 2 powyżej mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 30 dnia od jej otrzymania, chyba że inny termin będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 8 Zamawianie Produktów

1. W celu zawarcia Umowy, Klient powinien złożyć zamówienie poprzez stronę: www.siecprzedsiebiorczychkobiet.pl zgodnie z postanowieniami poniżej.
2. Produkty w Sklepie Internetowym są szczegółowo oznaczone, w szczególności
na stronie Sklepu Internetowego znajdują się informacje o właściwościach Produktu, jego cenie itp.
3. Klient, zamawiając Produkt dokonuje jego wyboru w sposób właściwy dla danej rzeczy określając w szczególności ilość zamawianych produktów i adres dostawy.
4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy Sprzedaży.
5. Zamówienia można składać:
a) Korzystając z opcji „ZALOGUJ SIĘ” po uprzednim utworzeniu przez Klienta Konta;
b) poprzez wybór opcji „ZAKUPY JAKO GOŚĆ/REJESTRACJA” bez Rejestracji poprzez Formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu lub z Rejestracją poprzez Formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Sklepu.
5. W przypadku składania przez Klienta zamówienia warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży jest:
a) wybranie za pomocą Formularza Zamówienia Produktu lub Produktów, w tym wyboru ilości i kliknięcie „Dodaj do koszyka”;
b) po wybraniu wszystkich produktów i chęci zakończenia procedury wyboru zakupów należy kliknąć ikonę Koszyka, a następnie wybrać Zapłać teraz
c) w przypadku braku posiadania konta konieczne jest uzupełnienie danych w zakresie: imię, nazwisko, kraj, ulica, kod pocztowy, miasto, numer telefonu, adres e-mail, a w przypadku klientów będących Przedsiębiorcą dodatkowo należy podać nazwę firmy oraz numer NIP;
d) akceptacji Regulaminu;
e) w zależności od tego, czy zamówienie jest składane przez użytkownika posiadającego konto lub nie należy podać login i hasło lub dane w zakresie: imię i nazwisko, kraj/region, ulica, kod pocztowy, miasto, numer telefonu, adres e-mail oraz informacje dodatkowe (opcjonalne) uwagi do zamówienia;
f) w przypadku posiadania kuponu rabatowego wpisania we właściwe pole oznaczone „Kliknij, żeby dodać kupon”
g) wybór formy płatności;
h) dokonanie opłaty za Produkt;
6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
7. Sprzedawca zgodnie z wolą Klienta dostarcza wraz z Produktem fakturę VAT obejmującą dostarczane Produkty.
8. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:
a) Udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego
b) Przesłanie klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 7 powyżej.

§ 10 Sposób i terminy płatności za produkt

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi sposób płatności z tytułu Umowy Sprzedaży w postaci płatności elektronicznych za pośrednictwem serwisu obsługiwanego przez PayU – PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444;
2. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych określone są w ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez te podmioty. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych.
3. W przypadku braku zapłaty Sprzedawca ma prawo odstąpić od zawartej Umowy Sprzedaży. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu należności za produkt.
4. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Nie jest możliwe dokonanie zmiany ceny po złożeniu zamówienia.
5. Cena Produktu nie zawiera kosztów dostawy. Koszt realizacji zamówienia obejmuje łączną cenę zamówionych produktów oraz koszty dostawy i inne koszty określone w niniejszym Regulaminie.

§ 11 Sposoby i terminy dostawy

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dostawa Produktu do Klienta z wyjątkiem Produktów cyfrowych jest odpłatna – a jej koszt jest dodawany do ceny Produktu podczas składania zamówienia. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży
3. Sprzedawca udostępnia Klientowi sposób dostawy Produktu poprzez przesyłkę kurierską bądź na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas Zamówienia.
4. Termin dostawy jest to termin, w którym Produkt, licząc od momentu płatności– znajdzie się w rękach Klienta. Przewidywany termin dostawy jest zawsze podany na kartach Produktu, przy czym nie może on przekroczyć 70 dni roboczych (zgodnie z Definicją Dnia Roboczego podaną wyżej). W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 70 Dni Roboczych.
6. Jeżeli Klientem jest konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać Produkt kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że indywidualne ustalenia pomiędzy stronami umowy stanowią inaczej.
7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności: przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym lub rachunku rozliczeniowym Sprzedawcy.

§ 12 Reklamacja Produktu

1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby oferowane produkty były wolne od wad oraz zgodne z podanym opisem. Jeżeli jednak sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
2. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
3. W przypadku, gdy Produkt posiada wadę fizyczną, Sprzedawca dopowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
4. Klient, który jest Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbada w czasie i w sposób przyjętych przy tego rodzaju rzeczach i nie zawiadomi niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomi Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
5. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres: Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet, ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@fundacjakobiet.org
6. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
b) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz
c) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

§ 13 Pozasądowe rozpatrywanie sporów

1. Sprzedawca informuje, że Klientowi będącemu Konsumentem lub Quasi Konsumentem przysługuje prawo do pozasądowego rozpatrywania reklamacji jak również dochodzenia roszczeń.
2. Skorzystanie z pozasądowego rozpatrywania reklamacji, jak również dochodzenia roszczeń przez Użytkownika będącego Konsumentem lub Quasi Konsumentem jest możliwe w szczególności:
a) Przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi działającymi przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje o sposobach dostępu do tego trybu oraz stosowanych procedurach znajdują się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:  ttps://uokik.gov.pl/pozasądowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php;
b) przez mediację prowadzoną przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały. Rolę mediatora w sporze pełni wówczas pracownik inspektoratu, przy zachowaniu zasad bezstronności i rzetelności. Szczegółowe informacje o sposobie dostępu do tego trybu i stosowanych procedur są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
9. Konsument lub Quasi Konsument może również skorzystać z pomocy powiatowego rzecznika konsumentów. Powiatowi rzecznicy konsumentów są dostępni przy starostwach powiatowych lub urzędach miasta (w miastach na prawach powiatu). Szczegółowe informacje w rym zakresie są dostępne pod adresem: https://uokik.gov.pl/rzecznicy.php.
10. Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN

§ 14 Prawo odstąpienia od Umowy

1. Konsument lub Quasi Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 8 poniżej Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na adres: Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa; lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@fundacjakobiet.org
2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej odstąpienia od umowy. Konsument lub Quasi Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży)
– od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta/Quasi Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
b) a w przypadku umowy, która (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
c) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu
od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających
z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Quasi Konsument, chyba że Konsument lub Quasi Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Konsument/Quasi Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument/Quasi Konsument może zwrócić Produkt na adres: Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa
9. Konsument/Quasi Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
10. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta/Quasi Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsumenta/Quasi Konsumenta:
a) Konsument/Quasi Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi/ Quasi Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta/Quasi Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu,
ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu
na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi/ Quasi Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

§ 15 Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców, którzy nie są Konsumentami lub Quasi Konsumentami.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej
z Klientem niebędącym Konsumentem lub Quasi Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem lub Quasi Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami lub Quasi Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem lub Quasi Konsumentem korzyści i ciężary związane
z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem lub Quasi Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
7. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.
9. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku
do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem.
10. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

§ 16 Dane osobowe

1. Informacje, które Usługodawca jest zobowiązany doręczyć Użytkownikom zgodnie z art. 13 RODO znajdują się w polityce prywatności.
2. Polityka prywatności jest dostępna pod adresem www.siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/polityka-prywatnosci

§ 17 Zmiana Regulaminu

1. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn w szczególności z powodu:
a) konieczności dostosowania Regulaminu do zmiany przepisów prawa, zaleceń, interpretacji lub wytycznych właściwych sądów lub organów;
b) wydania orzeczenia przez właściwy sąd powszechny lub wydania decyzji przez właściwy organ mogących mieć wpływ na prawa lub obowiązki Użytkownika lub Usługodawcy;
c) zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
11. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany w Serwisie pod adresem www.siecprzedsiebiorczychkobiet.pl W każdej wersji Regulaminu została zamieszczona informacja od kiedy obowiązuje.
12. Ponadto Usługodawca powiadomi Użytkownika o planowanej zmianie Regulaminu na wskazany przez niego adres elektroniczny (e-mail).
13. Zmieniony Regulamin zacznie obowiązywać w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty powiadomienia Użytkownika zgodnie z ust. 3, chyba że skrócenie terminu będzie konieczne z uwagi na bezwzględnie obowiązujące przepisy lub obowiązki obciążające Usługodawcę na podstawie orzeczenia sądu powszechnego lub decyzji organu.
14. Użytkownik będący Konsumentem lub Quasi Konsumentem może wyrazić zgodę na zmianę Regulaminu lub odmówić udzielenia zgody i zrezygnować ze świadczenia Usług Elektronicznych. W przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu Użytkownik będący Konsumentem lub Quasi Konsument poinformuje o swojej decyzji Usługodawcę w sposób przez siebie wybrany.
15. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

§ 18 Postanowienia Końcowe

1. Regulamin podlega prawu polskiemu i został sporządzony zgodnie z prawem polskim.
2. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
4. Spory między Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem lub Quasi Konsumentem będą rozpatrywane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.
5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2022

Załącznik nr 1 

WZÓR FORMULARZA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat…………………………………….

 

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) /o świadczenie następującej usługi (*)

 

– Data zawarcia umowy (*) /odbioru (*)
– Imię i nazwisko
– Adres
– Podpis (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

0
Twój koszyk jest pusty

Wygląda na to, że nie dodał Pan/i jeszcze żadnych produktów do koszyka.

Przeglądaj produkty