Regulamin przekazywania darowizn na rzecz Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem darowizn) określa zasady przekazywania darowizn na rzecz wsparcia działań statutowych Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet (dalej: Fundacja) za pośrednictwem należącego do Fundacji Serwisu dostępnego pod adresem: www.siecprzedsiebiorczychkobiet.pl oraz określenie praw i obowiązków Usługobiorców (Darczyńców) i Administratora (Fundacji) w związku przekazywaniem darowizn.
2. Serwis www.siecprzedsiebiorczychkobiet.pl jest własnością Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet, ul. Konstruktorska 11, 02- 673 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000450385, o nr NIP 951-236-52-41, nr REGON 146569008.
3. Darowizny przekazywane Fundacji przeznaczane są wyłącznie na działania statutowe Fundacji.
4. Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji obsługujących płatności dokonywanych darowizn, Usługobiorca Serwisu (Darczyńca) jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu darowizn.
5. Aktualna wersja Regulaminu darowizn jest zawsze dostępna dla Usługobiorców Serwisu (Darczyńców) w stopce serwisu www.siecprzedsiebiorczyckobiet.pl [REGULAMIN DAROWIZN]

II. SŁOWNICZEK

1. Dla interpretacji pojęć zastosowanych w Regulaminie darowizn stosuje się słowniczek.
2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniższe pojęcia pisane wielką literą należy rozumieć w następujący sposób:
a) Serwis– serwis internetowy www.siecprzedsiebiorczychkobiet.pl (strona internetowa wraz ze wszystkimi jej funkcjonalnościami).
b) Fundacja – Usługodawca w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet świadcząca za pośrednictwem Serwisu usługi elektroniczne, a także przyjmująca darowizny z wykorzystaniem usług Operatora bezpiecznych płatności internetowych.
c) Regulamin darowizn – niniejszy regulamin.
d) Usługobiorca Serwisu – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zapoznaje się lub korzysta z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, lub dokonująca za jego pośrednictwem darowizny z wykorzystaniem usług Operatora bezpiecznych płatności internetowych (po dokonaniu Darowizny zwany “Darczyńcą”).
e) Operator bezpiecznych płatności internetowych – pośrednik usług finansowych, właściciel lub administrator systemów, które umożliwiają dokonywanie płatności (darowizn) na rzecz Fundacji, tj. PayU SA z siedzibą przy ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział

VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS 0000274399, zwany dalej “PayU”
f) Serwis PayU – należy przez to rozumieć serwis www.payu.pl
g) Darowizna – środki pieniężne lub środki rzeczowe, lub usługi przekazane przez Usługobiorcę Serwisu na działania Fundacji.
h) Darczyńca – Usługobiorca Serwisu, który dokonał Darowizny.
i) Obdarowany – Fundacja, po otrzymaniu Darowizny od Darczyńcy.

III. UMOWA DAROWIZNY

1. Usługobiorca Serwisu (Darczyńca) przekazując środki finansowe lub rzeczowe dokonuje darowizny w rozumieniu art. 888 ust. 1 kodeksu cywilnego. Umowa ta polega zatem na zobowiązaniu się do przez Usługobiorcę Serwisu (Darczyńcę) do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego (Fundację) kosztem swego majątku (Darowizna).
2. W przypadku darowizny środków finansowych, dokonanie przelewu środków finansowych, skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 §1 zd. drugie kodeksu cywilnego, co oznacza, że niezależnie od niezachowania formy aktu notarialnego, darowizna jest ważna i skuteczna bez względu na formę, w jakiej oświadczenia stron zostały złożone.
3. W przypadku darowizny środków rzeczowych lub usług przekazanie Fundacji zadeklarowanych w korespondencji mailowej, lub innej formie środków rzeczowych, a w przypadku darowizny usług – wykonanie tych usług, skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 §1 zd. drugie kodeksu cywilnego, co oznacza, że bez względu na formę, w jakiej oświadczenia Darczyńcy (Usługobiorcy Serwisu) i Obdarowanego (Fundacji) zostały złożone darowizna jest ważna i skuteczna.

IV. ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN RZECZOWYCH I USŁUG

1. W celu przekazania darowizny rzeczowej lub usług Usługobiorca Serwisu (Darczyńca) powinien skorzystać z formularza zamieszczonego na stronie, przedstawiając szczegóły dotyczące zamierzonej darowizny rzeczowej lub darowizny usług.

V. ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN FINANSOWYCH

1. Darowiznę może przekazać każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna. Osoby te będą nazywane dalej „Darczyńcami”. 2. Serwis PayU umożliwia przekazanie darowizny na rzecz Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet celem wsparcia działań statutowych. 3. W celu przekazania darowizny jednorazowej przez Serwis PayU, po wypełnieniu formularza obecnego na stronie www.siecprzedsiebiorczychkobiet.pl, Darczyńca zostaje odpowiednio przekierowany do serwisu payu.pl. 4. W ramach płatności online Darczyńca może dokonać wpłat za pomocą: – przelewów elektronicznych (w tym BLIK, Google Pay) oraz przelewów tradycyjnych (aktualna lista banków współpracujących i metod płatności PayU jest dostępna na stronie http://www.payu.pl/płatności-online) oraz kart płatniczych. 5. Dodatkowo, ze strony Serwisu PayU, Darczyńca ma możliwość pobrania druku do wpłaty darowizny na poczcie lub w banku. 6. Każdy Darczyńca, który wypełni formularz i przejdzie do Serwisu PayU wyraża zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w celach marketingowych, zgodnie z rozdziałem IX niniejszego Regulaminu.

VI. REZYGNACJA Z PRZEKAZANIA DAROWIZNY

1. Darowizny nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

VII. REKLAMACJE

1. Każdemu Darczyńcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z przekazaną darowizną.
2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres a.somorowska@fundacjakobiet.org W tytule maila prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz umieszczenia słów „Reklamacja dot. darowizny”.
3. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika w terminie do 14 dni na adres email wskazany w reklamacji lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres korespondencyjny wskazany w piśmie.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe przetwarza Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet (ul. Konstruktorska 11, 02- 673 Warszawa, mail: iod@fundacjakobiet.org) w następujących celach i zakresie:
a) w celu realizacji umowy darowizny: imię i nazwisko Darczyńcy, by uzyskać informację, z kim zostaje zawarta umowa. Dzięki temu Fundacja może np. wystawić zaświadczenie o przekazaniu darowizny (pozwoli to Darczyńcy odliczyć ją od podatku). W przypadku tradycyjnego przelewu Fundacja przetwarza numer konta i adres widoczny na przelewie Darczyńcy. Podanie adresu e-mail jest niezbędne do technicznej obsługi płatności online. Podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umowy.
b) w celu wypełnienia ciążących na Fundacji obowiązków prawnych (np. na podstawie przepisów dotyczących rachunkowości) Fundacja przetwarza informacje związane z transakcją, tj. imię i nazwisko, kwotę darowizny, numer konta i adres w przypadku przelewu bankowego Darczyńcy. Podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
c) w celu wysłania potwierdzenia wykonania przelewu i podziękowań za wsparcie oraz w celu prowadzenia statystyk wpłat przetwarzamy imię i nazwisko, adres e-mail oraz ilość i wysokość darowizn Darczyńcy. Podstawą prawną jest uzasadniony interes Fundacji. Jeśli Darczyńca nie życzy sobie podziękowań, należy wysłać swój sprzeciw na adres: iod@fundacjakobiet.org
2. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przekazania darowizny. 3. Dane osobowe przetwarzają również następujące podmioty:
a) na podstawie umowy powierzenia – dostawca systemu informatycznego Fundacji –
b) jako odrębni administratorzy:
1. operator płatności dokonanych przez stronę wpłatową Fundacji – PayU S.A. z siedzibą przy ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP 779-23-08-495,
REGON 300523444, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS 0000274399.
2. bank prowadzący konto Fundacji – Alior Bank S.A. z siedzibą przy ulicy Postępu 18B, 02-676 Warszawa, NIP 107-00-10-731, REGON 141387142, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS 0000305178
4. Dane osobowe Fundacja zachowuje przez następujące okresy:
3. dane przetwarzane w celu realizacji umowy – do czasu przedawnienia
roszczeń (6 lat od przekazania darowizny),
4. dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych – przez okres
przewidziany w ustawie o rachunkowości (7 lat od przekazania darowizny),
5. dane przetwarzane w celu wysłania podziękowań i zarządzania relacjami – do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub przez okres 2 lat od ostatniej odnotowanej
interakcji (np. wysłania podziękowań za przekazanie darowizny).
5. Każdy Darczyńca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. W przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że prawa Darczyńcy zostały naruszone, Darczyńca ma możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności Fundacji.

IX. BEZPIECZEŃSTWO WPŁAT

Dokonywane wpłaty są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL (tak jak bank). Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane. W celu zrealizowania płatności Fundacja korzysta z bezpiecznego licencjonowanego operatora płatności PayU.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 24.06.2021 roku
2. Administrator może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu, w tym mających w szczególności na celu dostosowanie jego postanowień do powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Aktualne wersje Regulaminu będą udostępniane Usługobiorcom Serwisu w Serwisie wraz z informacją o wprowadzonej zmianie.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem darowizn zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, niezgodne z prawem lub bezskuteczne, nie uchybia to ważności, zgodności z prawem i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu darowizn.

0
Twój koszyk jest pusty

Wygląda na to, że nie dodał Pan/i jeszcze żadnych produktów do koszyka.

Przeglądaj produkty