Procedura świadczenia usług doradczych dla MŚP w Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet

I. WSTĘP

Niniejsza Procedura świadczenia usług doradczych dla MŚP (dalej „Procedura”) określa warunki i zasady świadczenia usług doradczych przez Fundację na rzecz MŚP i ma zastosowanie gdy Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet pozyska grant lub inne finansowanie na świadczenie takich usług.

II. DEFINICJE

a) Fundacja – Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000450385, posiadającą NIP: 9512365241, REGON: 1465690008
b) Grant – wsparcie finansowe dla Fundacji mające za zadanie realizację celu polegającego na świadczeniu usług doradczych dla MŚP
c) MŚP – przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników oraz nie przekraczają rocznego obrotu 50 mln EUR lub całkowitego bilansu rocznego nie przekraczającego 43 mln EUR.
d) Usługi doradcze – usługi świadczona w celu wsparcia procesu rozwoju MŚP w formie przewidzianej przez otrzymany przez Fundację grant lub inną formę dofinansowania.

III. CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCE REALIZACJĘ USŁUGI DORADCZEJ

Czynności poprzedzające realizację usługi wymienione w niniejszej Procedurze mają charakter ogólny. Dokładne czynności będą zawsze wynikać z umowy regulującej przyznanie grantu Fundacji lub innej umowie na podstawie której Fundacja otrzyma dofinansowanie na realizację czynności doradczych.
2. Realizacja usługi doradczej poprzedzona jest:
a) ogłoszeniem o prowadzeniu projektu w sposób przyjęty w Fundacji wraz ze
wskazaniem formy i sposobu aplikowania kandydatów oraz określeniem
kryteriów dla kandydatów;
b) zbieraniem formularzy zgłoszeniowych (osoba zgłoszeniowa może wysłać
tylko jeden formularz rekrutacyjny);
c) wyborem zakwalifikowanych uczestników;
d) wyborem ekspertów;
e) podpisaniem stosownych umów.

IV. ZAKRES USŁUG

1. W zależności od prowadzonego projektu zakres usług może dotyczyć:
a) diagnozy potrzeb biznesowych klienta (która może dotyczyć takich obszarów
jak: administracyjno-prawne aspekty rozpoczynania, prowadzenia i zawieszania lub zamykania działalności gospodarcze; marketing przedsiębiorstwa; aspekty podatkowe; rachunkowość; zatrudnianie pracowników, świadczenie swoich usług za granicą; rozwój zasobów ludzkich, doradztwo prawne, postępowanie z rejestracją, doradztwo w podejmowaniu decyzji biznesowych, doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej; inne stwierdzone w trakcie analizy);
b) wsparcie doradcze w zakresie rozwoju MŚP w zidentyfikowanych wcześniej obszar;
c) wsparcie doradcze MŚP z uzgodnioną z uczestnikiem projektu ścieżką postępowania;
d) możliwość udziału w dodatkowych wykładach prowadzonych przez ekspertów w ramach prowadzonego projektu;
2. Czas realizacji prowadzonego projektu wynika zawsze z umowy którą Fundacja podpisuje w związku z otrzymaniem grantu lub inną formą dofinansowania. Uczestnicy są zawsze informowani jaki będzie okres trwania projektu i czas przeznaczony na usługi doradcze.
3. Fundacja nie wspiera biznesów niezgodnych z prawem, związanych z hazardem, pornografią, produkcją oraz sprzedażą broni, narkotyków oraz innych używek, a także nastawionych na działania o charakterze bezprawnym, obraźliwym, dyskryminacyjnym lub rasistowskim.

V. WSPARCIE DORADCZE

1. Realizacja wsparcia doradczego następuje w zidentyfikowanych obszarach i zgodnie z uzgodnioną z Uczestnikiem projektu ścieżką postępowania.
2. W umowie z Uczestnikiem lub Regulaminie określona jest wcześniej ilość spotkania w zakresie wsparcia doradczego.
3. W przypadku niektórych projektów realizowane są także spotkania mentoringowe. Spotkania takie odbywają się wówczas pomiędzy Uczestnikiem oraz wybranym dla niego Mentorem/Mentorem.
4. Efektami wsparcia doradczego mogą być:
a) wypełnione dokumenty;
b) przeprowadzenie analizy SWOT;
c) określenie dokładnego planu strategicznego rozwoju MŚP;
d) określenie planu wejścia z produktami na rynek zagraniczny;
e) opracowany plan marketingowy lub plan promocji;
f) zalecenia w zakresie wykorzystywania e-comerce, SocialMedia;
g) opracowana lista potencjalnych klientów;
h) lista najlepszych kanałów dystrybucji;
i) zredagowane materiały promocyjne;
j) opracowany schemat organizacyjny i zakres obowiązków pracowników/opis stanowisk pracy;
k) przygotowany proces rekrutacji nowych pracowników;
l) opracowany kosztorys przedsięwzięcia, tj.: koszty, przychody i źródła finansowania;
m) inne zidentyfikowane efekty jako potrzebne do podjęcia działań rozwojowych uwzględniające zidentyfikowane potrzeby Uczestnika;

VI. WYMAGANIA WOBEC EKSPERTÓW I ICH WYBÓR

1. Fundacja zapewnia świadczenie usługi doradczej dla MŚP przez ekspertów którzy posiadają wykształcenie wyższe w zakresie związanym ze świadczonymi usługami doradczymi lub studia podyplomowe w zakresie związanym ze świadczonymi usługami lub posiadają minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie związanym ze świadczonymi usługami doradczymi;
2. Z ekspertami o których mowa w ust. 1 przed przystąpieniem do świadczenia usługi doradczej Fundacja zawiera stosowne umowy współpracy (np. umowa o dzieło, umowa zlecenie), których przedmiotem jest wykonywanie osobiście usług doradczych w związku z prowadzonym projektem przez Fundację;
3. Wyborem ekspertów do projektów zajmują się osoby wybrane przez Fundację.
4. W sytuacji gdy Grant lub dofinansowanie jest udzielane z Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności Fundacja stosuje proces konkurencyjnego wyboru ekspertów realizujących usługi obowiązujący w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz stosuje się do postanowień „Zamówienia udzielane w ramach projektów” opublikowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dostępne pod adresem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/99885/podrecznika_wnioskodawcy_zamowienia_udzielane_w_ramach_projektow.pdf

0
Twój koszyk jest pusty

Wygląda na to, że nie dodał Pan/i jeszcze żadnych produktów do koszyka.

Przeglądaj produkty