Regulamin korzystania z usług dostępu do platformy edukacyjno- networkingowej Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet

§ 1 Wstęp

Regulamin korzystania z usługi dostępu do platformy edukacyjno-networkingowej Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki korzystania z Usługi Dostępu do platformy edukacyjno-networkingowej Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet.

§ 2 Definicje

Poniżej wskazane pojęcia będą miały następujące znaczenie:
1. adres elektroniczny (adres e-mail) – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
2. Kodeks cywilny, k.c.– oznacza kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360);
3. klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zamierza odpłatnie korzystać z platformy edukacyjno-networkingowej.
4. konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującej z Usługodawcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową zmierzającej do odpłatnego korzystania z platformy edukacyjno-networkingowej.
5. konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach;
6. Opłata abonamentowa – oznacza opłatę dokonywaną w ramach Usługi dostępu do platformy edukacyjno-networkingowej;
7. Okres abonamentowy – okres, przez jaki będzie w ramach danego Pakietu świadczona usługa dostępu do platformy edukacyjno-networkingowej;
8. p.k. – oznacza ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z 2021 r. poz. 2105);
9. Stripe – operator płatności elektronicznych, Stripe Payments Europe Ltd,3 Dublin Landings, Dublin 1, 25-28 North Wall
10. płatność online – płatność kartą płatniczą lub płatność przelewem online, płatność BLIK, płatność kredytowa, płatność mobilna, płatność za pomocą wysłania do klienta e-maila z linkiem do płatności, za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych Stripe
11. Quazi-konsument – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę z Usługodawcą, gdy z jej treści wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
12. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin dostępny na Stronie;
13. Serwis – serwis w domenie www.siecprzedsiebiorczychkobiet.pl zawierający teksty, materiały fotograficzne, materiały wideo, materiały multimedialne i inny kontent zgodnie z aktualną ofertą Usługodawcy.
14. usługodawca – Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000450385, posiadającą NIP:9512365241, REGON: 1465690008;
15. systemy teleinformatyczne – oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniających przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (dz.U. z 2019 r. poz. 2460);
16. Środki komunikacji elektronicznej – oznacza rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe umożliwiające  indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
17. u.ś.u.d.e. – oznacza ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., (Dz.U. z 2020 r., poz. 344);
18. Usługa dostępu do platformy edukacyjno-networkingowej, Usługa – oznacza odpłatny dostęp do platformy edukacyjno-networkingowej znajdującej się pod adresem www.siecprzedsiebiorczychkobiet.pl przez okres, jaki będzie w ramach danego Pakietu świadczona usługa dostępu do platformy zgodnie z wyborem Użytkownika; usługa zawiera teksty oraz kontent zgodnie z aktualną ofertą Usługodawcy znajdującą się w Serwisie. Do Usługi dodane jest także Członkostwo w Sieci przez okres, na jaki została zakupiona Usługa.
19. Usługi elektroniczne:
1. oznaczają nieodpłatne usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w szczególności:
a) Usługę konta;
b) Formularz zamówienia Usługi dostępu do platformy edukacyjno-networkingowej;
2. oznaczają odpłatne usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w szczególności:
a) Usługę dostępu do platformy edukacyjno-networkingowej.
20. Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi dostępu do platformy edukacyjno-networkingowej lub Usługi elektronicznej, posiadająca konto w Serwisie prowadzonym przez Usługodawcę.
21. zamówienie – oświadczenie woli Usługobiorcy składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do wykupienia Usługi od Usługodawcy.

§ 3 Postanowienia Ogólne

1. Przed zawarciem Umowy o Świadczenie Usług Usługobiorca jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnił Regulamin Usługobiorcom w Serwisie w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
3. Po zawarciu Umowy o Świadczenie Usług Usługodawca dostarczy Usługobiorcom Regulamin w formacie pdf na podane przez Usługobiorców adresy elektroniczne (e-mail) podczas składania zamówienia.
4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak stanowi warunek zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych.
5. Usługobiorca świadczy Usługi dostępu do platformy edukacyjno-networkingowej w zamian za uiszczenie Opłaty abonamentowej w okresie abonamentowym.
6. Usługa zakupu dostępu do platformy edukacyjno-networkingowej oferowana jest przez Usługodawcę w Sklepie internetowym, prowadzonym pod adresem internetowym www.siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/sklep
7. Zgodnie z art. 6 pkt 1 u.ś.u.d.e Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się ze szczególnymi ryzykami związanymi z możliwością utraty dostępności, poufności lub integralności danych. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Usługodawca zaleca stosowanie przez Usługobiorcę środków organizacyjnych i technicznych adekwatnych do zidentyfikowanych ryzyk, w szczególności programów antywirusowych lub chroniących identyfikację w sieci Internet.

§ 4 Usługi elektroniczne

1. W sklepie internetowym dostępne są Usługi Elektroniczne:
a) Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto”, (3) zapoznanie się z regulaminem oraz klauzulą Informacyjną, a także złożenie oświadczenia w przedmiocie zapoznania się z Regulaminem „Zapoznałem się i akceptuję postanowienia Regulaminu”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: nazwa użytkownika, adres poczty elektronicznej oraz hasło. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@fundacjakobiet.org
b) Formularz Zamówienia Usługi dostępu do platformy edukacyjno-networkingowej – korzystanie z Formularza Zamówienia nie jest możliwe bez założenia Konta, które jest niezbędne do świadczenia Usługi dostępu do platformy edukacyjno-networkingowej do elektronicznego koszyka w Serwisie. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu stronie Serwisu po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: wybór Usługi dostępu do platformy edukacyjno-networkingowej, wybór okresu, przez jaki ma obowiązywać Usługa, wybór sposobu płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
c) Usługa dostępu do platformy edukacyjno-networkingowej – odpłatny dostęp do platformy edukacyjno-networkingowej znajdującej się pod adresem www.siecprzedsiebiorczychkobiet.pl przez okres, jaki będzie w ramach danego Pakietu świadczona usługa dostępu do platformy

§ 5 Czas trwania Usługi dostępu do platformy edukacyjno-networkingowej

1. Czas trwania Usługi dostępu do platformy edukacyjno-networkingowej określony jest w niniejszym Regulaminie.
2. Usługa dostępu do platformy edukacyjno-networkingowej jest dostępna w wariantach:
a) 6 miesięcy;
b) 12 miesięcy;
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany czasu trwania Usługi dostępu do platformy edukacyjno-networkingowej. Zmiana czasu trwania jest skuteczna i wiążąca dla Usługobiorcy od kolejnego okresu rozliczeniowego po wprowadzeniu zmiany, jeżeli zdecyduje się on przedłużyć korzystanie z Usługi.

§ 6 Wysokość Opłaty abonamentowej

1. Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi dostępu do platformy edukacyjno-networkingowej po jej opłaceniu przez Usługobiorcę.
2. Wysokość i sposoby wnoszenia opłat określa Usługodawca.
3. Wysokość opłaty abonamentowej jest uzależniona od czasu trwania wskazanym w § 5 usługi dostępu do platformy edukacyjno-networkingowej i wynosi:
a) W przypadku trwania Usługi 6 miesięcy -294 zł; (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt
b) W przypadku trwania Usługi 12 miesięcy- 500 zł; (pięćset złotych)
4. Kwoty podane w ust. 3 zawierają podatek od towarów i usług (VAT);
5. Opłata abonamentowa za Usługę dostępu do platformy edukacyjno-networkingowej będzie płatna z góry za każdy okres rozliczeniowy w zależności od czasu trwania Usługi.

§ 7 Warunki Techniczne

1. W celu korzystania z Platformy edukacyjno-networkingowej Usługobiorca powinien spełnić łącznie następujące warunki techniczne:
a) posiadanie urządzenia ze stałym dostępem do sieci Internet (np. komputer, laptop, smartfon);
b) instalacja, na urządzeniu, o którym mowa w pkt. a) przeglądarki internetowej w aktualnej wersji oferowanej przez jej dostawcę; w szczególności Google Chrome, Mozilla Firefox, Samsung Internet, Opera, Safari, Internet Explorer, Internet Explorer Mobile w najnowszej dostępnej wersji;
c) zaakceptowanie plików cookies niezbędnych do korzystania z Serwisu;
d) posiadanie aktywnego adresu elektronicznego (adresu e-mail) w okresie zawarcia i wykonania Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych umożliwiającego odbieranie i wysyłanie wiadomości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w postaci poczty elektronicznej;
2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Platformy edukacyjno-networkingowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnie ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym w szczególności:
a) treści zabronionych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
b) treści zabronionych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
c) treści sprzecznych z zasadami współżycia społecznego;
d) o charakterze rasistowskim;
e) nawołujących do przemocy wobec ludzi lub zwierząt.

§ 8 Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną

1. W celu wykupienia Usługi dostępu do Platformy edukacyjno-networkingowej w Serwisie Usługobiorca jest uprawniony do założenia konta. Konto daje takie możliwości jak: składanie zamówień, dostęp do historii zamówień, dostęp do platformy edukacyjno-networkingowej, edycja danych.
2. Założenie Konta jest dobrowolne i bezpłatne, ale brak jego posiadania uniemożliwi korzystanie z Usługi.
3. W momencie założenia Konta to jest po dokonaniu czynności, o których mowa
w § 4 ust. 1 ppkt a) pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą zawierana jest na czas nieokreślony umowa o świadczenie usług prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
4. Usługodawca wskazuje, że podanie przez Usługobiorcę adresu e-mail jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług prowadzenia Konta.
5. Usługobiorca ma prawo do rejestracji tylko jednego konta.
6. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się nim podając adres e-mail i hasło. Usługobiorca zobowiązuje się do nieudostępniania swojego adres e-mail i hasła osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępniania danych wskazanych w niniejszym ustępie.

§ 9 Reklamacja usług elektronicznych

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Serwisu Usługobiorca może składać:
a) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres elektroniczny: kontakt@fundacjakobiet.org
b) pisemnie na adres siedziby Usługodawcy: Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet, ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa
2. Usługodawca zaleca wskazanie przez Użytkownika w reklamacji następujących informacji:
a) imię, nazwisko, adres elektroniczny (e-mail) Użytkownika;
b) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,
c) żądania Usługobiorcy.
3. Wymogi podane w ust. 2 powyżej mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
4. Usługodawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres elektroniczny (e-mail).
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 30 dni od jej otrzymania, chyba że inny termin będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 10 Zamawianie Usługi dostępu do platformy edukacyjno-networkingowej

1. W celu zawarcia Umowy, Klient powinien złożyć zamówienie poprzez stronę: www.siecprzedsiebiorczychkobiet.pl zgodnie z postanowieniami poniżej.
2. Usługi dostępu do platformy edukacyjno-networkingowej w Serwisie są szczegółowo oznaczone, na stronie wskazanej w ust. 1 powyżej i znajdują się tam wszelkie informacje o cenie Usługi, czasie trwania itp.
3. Klient zamawiając Usługę dostępu do platformy edukacyjno-networkingowej dokonuje jego wyboru w sposób właściwy dla danej rzeczy określając w szczególności rodzaj wybieranego abonamentu i okresu abonamentu.
4. Opłata abonamentowa uwidoczniona na stronie Serwisu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Usługi dostępu do platformy edukacyjno-networkingowej będącej przedmiotem Zamówienia Klient jest informowany na stronach Serwisu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy Sprzedaży.
5. Zamówienia można składać:
a) Korzystając z opcji „ZALOGUJ SIĘ” po uprzednim utworzeniu przez Klienta Konta i wejściu w moduł “Sklep”, a następnie wybraniu rodzaju dostępu do Usługi, a następnie wybierając “Kup”;
6. W przypadku składania przez Klienta zamówienia warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży jest:
a) akceptacja Regulaminu;
b) wypełnienie formularza zakupowego;
c) zalogowanie się lub rejestracja na istniejące konto;
d) w przypadku posiadania kuponu rabatowego wpisania we właściwe pole oznaczone „Kliknij, żeby dodać kupon”
e) podanie numeru karty debetowej lub kredytowej;
f) dokonanie opłaty za wybraną usługę dostępu do platformy edukacyjno-networkingowej;
g) w przypadku klienta będącego Przedsiębiorcą dodatkowo należy podać nazwę firmy oraz numer NIP w celu wystawienia faktury VAT;
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
3. Sprzedawca zgodnie z wolą Klienta dostarcza fakturę VAT obejmującą zakupioną Usługę.
4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:
a) Udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego
b) Przesłanie klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 7 powyżej.

§ 11 Sposób i terminy płatności za Usługę dostępu do platformy edukacyjno-networkingowej

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi sposób płatności z tytułu Umowy Sprzedaży
w postaci płatności kartą kredytową lub kartą debetową za pośrednictwem serwisu obsługiwanego przez Stripe.
2. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych określone są w ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez te podmioty. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych.
3. Termin płatności. W przypadku płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności bezpośrednio po wybraniu opcji w formularzu zamówienia “Kup”. W przypadku braku zapłaty Sprzedawca ma prawo odstąpić od zawartej Umowy Sprzedaży.
4. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Nie jest możliwe dokonanie zmiany ceny po złożeniu zamówienia.

§ 12 Pozasądowe rozpatrywanie sporów

1. Sprzedawca informuje, że Klientowi będącemu Konsumentem lub Quasi Konsumentem przysługuje prawo do pozasądowego rozpatrywania reklamacji jak również dochodzenia roszczeń.
2. Skorzystanie z pozasądowego rozpatrywania reklamacji, jak również dochodzenia roszczeń przez Użytkownika będącego Konsumentem lub Quasi Konsumentem jest możliwe w szczególności:
a) przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi działającymi przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje o sposobach dostępu do tego trybu oraz stosowanych procedurach znajdują się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: ttps://uokik.gov.pl/pozasądowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php;
b) przez mediację prowadzoną przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały. Rolę mediatora w sporze pełni wówczas pracownik inspektoratu, przy zachowaniu zasad bezstronności i rzetelności. Szczegółowe informacje o sposobie dostępu do tego trybu
i stosowanych procedur są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
2. Konsument lub Quasi Konsument może również skorzystać z pomocy powiatowego rzecznika konsumentów. Powiatowi rzecznicy konsumentów są dostępni przy starostwach powiatowych lub urzędach miasta (w miastach na prawach powiatu). Szczegółowe informacje w rym zakresie są dostępne pod adresem: https://uokik.gov.pl/rzecznicy.php.
3. Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN.

§ 13 Prawo odstąpienia od Umowy

1. Konsument lub Quasi Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na adres: Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa; lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@fundacjakobiet.org
2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej odstąpienia od umowy. Konsument lub Quasi Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
3. Umowa o świadczenie Usług bezpłatnych niewymagających zarejestrowania się ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Usługi.
4. Umowa świadczenia odpłatnej Usługi rozwiązuje się z upływem okresu, za jaki została opłacona.
5. Usunięcie konta Usługobiorcy nie skutkuje rozwiązaniem zawartych przez niego umów o świadczenie Usług.
6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty Usługi dostępu do platformy edukacyjno-networkingowej.
8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Quasi Konsument, chyba że Konsument lub Quasi Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
9. Konsument/Quasi Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Usługi dostępu do platformy edukacyjno-networkingowej będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Usługi.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi/ Quasi Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

§ 14 Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców, którzy nie są Konsumentami lub Quasi Konsumentami.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej
z Klientem niebędącym Konsumentem lub Quasi Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem lub Quasi Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami lub Quasi Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
5. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
6. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.
7. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem.
8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

§ 16 Dane osobowe

1. Informacje, które Usługodawca jest zobowiązany doręczyć Użytkownikom zgodnie z art. 13 RODO znajdują się w polityce prywatności.
2. Polityka prywatności jest dostępna pod adresem  www.siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/polityka-prywatnosci

§ 17 Zmiana Regulaminu

1. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn w szczególności z powodu:
a) konieczności dostosowania Regulaminu do zmiany przepisów prawa, zaleceń, interpretacji lub wytycznych właściwych sądów, lub organów;
b) wydania orzeczenia przez właściwy sąd powszechny lub wydania decyzji przez właściwy organ mogących mieć wpływ na prawa, lub obowiązki Użytkownika, lub Usługodawcy;
c) zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany w Serwisie pod adresem www.siecprzedsiebiorczychkobiet.pl W każdej wersji Regulaminu została zamieszczona informacja od kiedy obowiązuje.
5. Ponadto Usługodawca powiadomi Użytkownika o planowanej zmianie Regulaminu na wskazany przez niego adres elektroniczny (e-mail).
6. Zmieniony Regulamin zacznie obowiązywać w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty powiadomienia Użytkownika zgodnie z ust. 3, chyba że skrócenie terminu będzie konieczne z uwagi na bezwzględnie obowiązujące przepisy lub obowiązki obciążające Usługodawcę na podstawie orzeczenia sądu powszechnego lub decyzji organu.
7. Użytkownik będący Konsumentem lub Quasi Konsumentem może wyrazić zgodę na zmianę Regulaminu lub odmówić udzielenia zgody i zrezygnować ze świadczenia Usług Elektronicznych. W przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu Użytkownik będący Konsumentem lub Quasi Konsument poinformuje o swojej decyzji Usługodawcę w sposób przez siebie wybrany.
8. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

§ 18 Postanowienia Końcowe

1. Regulamin podlega prawu polskiemu i został sporządzony zgodnie z prawem polskim.
2. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
4. Spory między Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem lub Quasi Konsumentem będą rozpatrywane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.
5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2022

Załącznik nr 1 

WZÓR FORMULARZA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat…………………………………….

 

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) /o świadczenie następującej usługi (*)

 

– Data zawarcia umowy (*) /odbioru (*)
– Imię i nazwisko
– Adres
– Podpis (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

0
Twój koszyk jest pusty

Wygląda na to, że nie dodał Pan/i jeszcze żadnych produktów do koszyka.

Przeglądaj produkty