Rekrutacja

Zasady rekrutacji do programu Biznes w Kobiecych Rękach, edycja 2020

 

Kto może wziąć udział w programie?

· kobiety pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mieszkające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które mają pomysł na biznes oraz

· są ambitne, kreatywne, zdeterminowane do prowadzenia własnej firmy,

· zadeklarują gotowość do aktywnego udziału we wszystkich elementach programu oraz rejestrację własnej firmy w trakcie trwania programu,

· są gotowe na współpracę, chętne, aby współtworzyć społeczność uczestniczek programu.

 

Do Programu zostanie zakwalifikowanych 6o uczestniczek, wyłonionych w drodze 2-etapowego konkursu. Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe wypełnienie, terminowe przesłanie oraz pozytywne rozpatrzenie przez Fundację Przedsiębiorczości Kobiet aplikacji kandydatek w postaci Formularza zgłoszeniowego – I etap rekrutacji, a następnie pozytywna ocena prezentacji Kandydatek podczas sesji pitchingowych – II etap rekrutacji. Wypełnienie i wysłanie Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Programu Biznes w Kobiecych Rękach.

 

Kryteria selekcji kandydatek:
· konkretny, skrystalizowany pomysł na biznes,
· pasja i determinacja,
· orientacja na sukces,
· innowacyjność,
· kreatywność,
· otwartość na współpracę.

 

Dobroczynny charakter pomysłu na biznes jest dodatkowym atutem w procesie rekrutacyjnym.

 

Uczestniczki programu zobowiązują się do uczestniczenia we wszystkich wydarzeniach zaplanowanych w ramach programu. Po zakwalifikowaniu do programu uczestniczki wybiorą mentorkę, z którą będą budowały wzajemną relację mentoringową. Uczestniczki programu zobowiązane są do podpisania umowy uczestnictwa, która szczegółowo ureguluje wzajemne zobowiązania stron.

Nowa edycja programu Biznes w Kobiecych Rękach będzie trwała od listopada 2020 do maja 2021.

PIERWSZY ETAP REKRUTACJI – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ON-LINE

 

Pamiętaj, aby przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego zapoznać się z Regulaminem programu i Polityką Prywatności.

 

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane były od 12 do 31 października 2020 r.

 

Przykładowe pytania w formularzu:

TWOJE DANE

Dane kontaktowe, informacje o Kandydatce: imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, wiek, miejsce zamieszkania, status finansowy.

DANE O PROJEKCIE

Informacje o zgłaszanym pomyśle na firmę: branża, finansowanie, etap, plan zarządzania firmą.

1. Wskaż obszar działalności? opcje do wyboru
2. W jakiej branży będziesz działać? opcje do wyboru
3. W jaki sposób chcesz finansować rozpoczęcie działalności i rozwój biznesu do momentu  osiągnięcia rentowności? opcje do wyboru
4. Na jakim etapie jest Twój projekt biznesowy? opcje do wyboru
5. Jakie masz plany wobec tego projektu? opcje do wyboru

O KANDYDATCE

Status zawodowy Kandydatki: status zawodowy, doświadczenie w biznesie, tryb pracy nad projektem.

1. Jaki jest Twój obecny status zawodowy? opcje do wyboru
2. Jakie masz doświadczenie w biznesie? opcje do wyboru
3. Wybierz jedno najlepiej opisujące Cię stwierdzenie. opcje do wyboru
4. W jakim trybie będziesz pracować nad projektem? opcje do wyboru

OPIS PROJEKTU
Opisz swój projekt biznesowy, używając maksymalnie 300 słów.

 

DRUGI ETAP REKRUTACJI – SESJE PITCHINGOWE

 

Wybrane kandydatki otrzymują maile z informacją o zakwalifikowaniu się do II etapu rekrutacji. Drugi etap rekrutacji to spotkania z kandydatkami, tzw. sesje pitchingowe. W trakcie spotkań kandydatki zaprezentują swój pomysł na biznes przed Komisją rekrutacyjną. Max czas prezentacji to 2-minuty.

 

 

 

 

FAQ

Czy do Programu w ramach jednego zgłoszenia mogą aplikować osoby mające wspólny pomysł na biznes i zamierzające założyć razem firmę?

Do Programu może aplikować jedna osoba, jednak może opisać w zgłoszeniu, że projekt realizuje wspólnie z inną osobą/innymi osobami (wspólnikami). Osoba aplikująca, która dostanie się do projektu podpisuje umowę uczestnictwa i jest uczestnikiem programu.

Czy wspólnicy mogą brać udział w szkoleniach i innych wydarzeniach programu?

W szkoleniach organizowanych w ramach programu może brać udział wyłącznie uczestniczka. W spotkaniach ogólnodostępnych w programie (konferencje, gale, sesje Be the change) mogą brać udział również wspólnicy.

Jaką formę prawną ma mieć działalność założona w ramach Programu?

Pozostawiamy Uczestniczkom dowolność w zakresie wyboru formy działalności gospodarczej. Może to być jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka prawa handlowego, a nawet fundacja.

Do kiedy musi powstać firma?

Firma musi zostać zarejestrowana w trakcie programu, a więc do końca maja 2021 r.

Czy zgłaszając się do Programu można pozostać na etacie?

Tak, można być jednocześnie zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, ważne jednak, aby wywiązać się z zobowiązania założenia i zarejestrowania firmy w czasie trwania Programu.

Czy aby wziąć udział w Programie trzeba mieszkać w Warszawie?

Nie ma znaczenia gdzie uczestniczka ma miejsce zamieszkania. Edycja programu 2020 będzie zorganizowana on-line, co umożliwia udział kobietom z całej Polski bez konieczności dojazdu do Warszawy.

Czy są jakieś ograniczenia dotyczące planowanej firmy?

Nie ograniczamy pomysłowości kandydatek, jednak istotne jest to, żeby przedmiot działalności był zgodny z przepisami prawa, dobrymi obyczajami i nie naruszał godności innych osób, a także ogólnie przyjętych norm moralnych.

Czy istnieje kryterium wieku?

W Programie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie. Górna granica wieku uczestniczek nie jest przewidziana.

W jakich dniach tygodnia odbywać się będą szkolenia, spotkania networkingowe oraz spotkania z mentorkami?

Terminy spotkań z mentorkami ustalane będą indywidualnie przez uczestniczkę i mentorkę. Jedynym warunkiem jest to, żeby odbyło się jedno spotkanie w miesiącu. Szkolenia i inne spotkania organizowane będą w dni robocze.

Czy w trakcie uczestnictwa w Programie można zmienić przedmiot działalności gospodarczej?

Tak, można zmienić profil działalności.

Czy osoba, która ma już swoją firmę może przystąpić do Programu?

Tak, ale w wyniku uczestnictwa w Programie będzie musiała założyć i zarejestrować nową firmę, która oczywiście może działać równolegle z firmą już istniejącą.

Czy istnieje jakaś forma ochrony pomysłu na biznes zgłoszonego w czasie rekrutacji?

Regulamin Programu zobowiązuje Organizatorów do zachowania w tajemnicy treści nadesłanych zgłoszeń, w tym zawartych w nich pomysłów na biznes przez okres 3 lat od dnia nadesłania zgłoszenia lub do dnia upublicznienia pomysłu przez Uczestniczkę lub osobę trzecią, za którą Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

Co oznacza sformułowanie „zobowiązanie do założenia firmy”?

Przez założenie firmy należy rozumieć, w zależności od wybranej przez uczestniczkę formy prowadzenia działalności gospodarczej, podpisanie stosownych umów i/lub dokonanie rejestracji we właściwym rejestrze, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Jakie sankcje grożą w przypadku wycofania się z Programu po jego rozpoczęciu?

Osoby, które zostaną wybrane do udziału w Programie i zawrą umowę uczestnictwa będą mogły wycofać się z niego bez ponoszenia kosztów tylko w przypadkach wskazanych w zawartej umowie uczestnictwa w Programie oraz Regulaminie. Rezygnacja z udziału w Programie z przyczyn niewymienionych w umowie będzie skutkować brakiem zwrotu kaucji.

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji o projekcie?

Poza informacjami udostępnionymi na stronie internetowej oraz w social mediach fundacji, informacje będzie można uzyskać pod adresem mailowym: bwkr@fundacjakobiet.org.

INSTAGRAM
POZNAJ NAS LEPIEJ

Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera zawierającego informacje o bieżącej i planowanej działalności Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet, przesyłanego przez Fundację pod podany przeze mnie adres poczty elektronicznej.

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Polityką prywatności.