Rekrutacja

Zasady rekrutacji do programu Biznes w Kobiecych Rękach

 

Kto może wziąć udział w programie?

· kobiety pełnoletnie, mieszkające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które mają pomysł na biznes,

· są ambitne, kreatywne, zdeterminowane do prowadzenia własnej firmy,

· które zadeklarują gotowość do aktywnego udziału we wszystkich elementach programu oraz rejestrację własnej firmy w trakcie trwania programu,

· są gotowe na współpracę, chętne, aby współtworzyć społeczność uczestniczek programu.

 

Do Programu zostaje zakwalifikowanych 65 uczestniczek, wyłonionych w drodze 2-etapowego konkursu. Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe wypełnienie, terminowe przesłanie oraz pozytywne rozpatrzenie przez Fundację Przedsiębiorczości Kobiet aplikacji kandydatek w postaci formularza zgłoszeniowego – I etap rekrutacji, a następnie pozytywna ocena prezentacji uczestniczek podczas sesji pitchingowych – II etap rekrutacji. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Programu Biznes w Kobiecych Rękach.

 

Kryteria selekcji kandydatek:
· konkretny, skrystalizowany pomysł na biznes,
· pasja i determinacja,
· orientacja na sukces,
· innowacyjność,
· kreatywność,
· otwartość na współpracę.

 

Dobroczynny charakter pomysłu na biznes jest dodatkowym atutem w procesie rekrutacyjnym.

 

Uczestniczki programu zobowiązują się do uczestniczenia we wszystkich wydarzeniach zaplanowanych w ramach programu. Po zakwalifikowaniu do programu uczestniczki wybiorą mentorkę, z którą będą budowały wzajemną relację mentoringową. Uczestniczki programu zobowiązane są do podpisania umowy uczestnictwa, która szczegółowo ureguluje wzajemne zobowiązania stron.

Zapraszamy na Galę Finałową programu akceleracyjnego Biznes w Kobiecych Rękach, edycja 6, połączoną z Konferencją on-line pt. Szczepionka dla przedsiębiorców w dobie COVID-19 – FIRMA WIRUSOODPORNA, która odbędzie się 2 czerwca w godz. 11.00-14.00. Dla zainteresowanych proponujemy spotkanie z mentorem w godz. 14.00-15.00

PIERWSZY ETAP REKRUTACJI – FORMULARZ APLIKACYJNY ON-LINE

 

Przed przesłaniem aplikacji on-line wymagana jest akceptacja Regulaminu
programu i Polityki Prywatności.

 

Przykładowe pytania w formularzu aplikacyjnym:

 

TWOJE DANE
1. Dane personalne: imię i nazwisko
2. Dane kontaktowe: adres e-mailowy, miejsce zamieszkania, telefon
3. Data urodzenia

O PROJEKCIE
1. Wskaż obszar działalności? opcje do wyboru
2. W jakiej branży będziesz działać? opcje do wyboru
3. W jaki sposób chcesz finansować rozpoczęcie działalności i rozwój biznesu do momentu  osiągnięcia rentowności? opcje do wyboru
4. Na jakim etapie jest Twój projekt biznesowy? opcje do wyboru
5. Jakie masz plany wobec tego projektu? opcje do wyboru

O TOBIE
1. Jaki jest Twój obecny status zawodowy? opcje do wyboru
2. Jakie masz doświadczenie w biznesie? opcje do wyboru
3. Wybierz jedno najlepiej opisujące Cię stwierdzenie. opcje do wyboru
4. W jakim trybie będziesz pracować nad projektem? opcje do wyboru

 

OPIS PROJEKTU
Opisz swój projekt biznesowy, używając maksymalnie 300 słów.

 

Kryteria selekcji kandydatek:
· konkretny, skrystalizowany pomysł na biznes
· pasja i determinacja
· orientacja na sukces

· innowacyjność
· kreatywność
· otwartość na współpracę

 

Obecnie nie jest prowadzona rekrutacja do programu. Planowany termin rozpoczęcia rekrutacji do siódmej edycji programu: sierpień-wrzesień 2020.

DRUGI ETAP REKRUTACJI – SESJE PITCHINGOWE

 

Wybrane kandydatki otrzymują maile z informacją o zakwalifikowaniu się do II etapu rekrutacji – zaproszenia na sesje pitchingowe. Pozostałe kandydatki otrzymają mailowo informację o niezakwalifikowaniu zgłoszenia do programu. W trakcie 2-minutowych wystąpień kandydatki przedstawiają swój projekt biznesowy. Wystąpienia są oceniane przez Komisję rekrutacyjną. Osoby wybrane do programu otrzymują wiadomość mailowo.

Po zaproszeniu do programu uczestniczki wybierają mentorkę.

 

 

 

 

 

FAQ

Czy do Programu w ramach jednego zgłoszenia mogą aplikować osoby mające wspólny pomysł na biznes i zamierzające założyć razem firmę?

Do Programu może aplikować jedna osoba, jednak może opisać w zgłoszeniu, że projekt realizuje wspólnie z inną osobą/innymi osobami (wspólnikami). Osoba aplikująca, która dostanie się do projektu podpisuje umowę uczestnictwa.

Czy wspólnicy mogą brać udział w szkoleniach i innych wydarzeniach programu?

W szkoleniach organizowanych w ramach programu może brać udział albo uczestniczka albo wspólniczka (wymiennie). Uczestnictwo jednej osoby w spotkaniach liczy się do ogólnej frekwencji. Jeśli uczestniczka wyrazi chęć udziału w szkoleniach ze wspólnikiem, za wspólnika musi zostać zapłacona opłata za uczestnictwo. W spotkaniach networkingowych (konferencje, gale, sesje Be the change, spotkania z mentorką) mogą brać udział uczestnicy i wspólnicy (bez opłat).

Jaką formę prawną ma mieć działalność założona w ramach Programu?

Pozostawiamy Uczestniczkom dowolność w zakresie wyboru formy działalności gospodarczej. Może to być jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka prawa handlowego, a nawet fundacja.

Do kiedy musi powstać firma?

Firma musi zostać zarejestrowana w trakcie programu, a więc do końca kwietnia 2020.

Czy zgłaszając się do Programu można pozostać na etacie?

Tak, można być jednocześnie zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, ważne jednak, aby wywiązać się z zobowiązania założenia i zarejestrowania firmy w czasie trwania Programu.

Czy aby wziąć udział w Programie trzeba mieszkać w Warszawie?

Nie ma znaczenia gdzie uczestniczka ma miejsce zamieszkania. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że wszystkie aktywności w programie są organizowane w Warszawie, a fundacja nie zwraca kosztów noclegu i dojazdu.

Czy są jakieś ograniczenia dotyczące planowanej firmy?

Nie ograniczamy pomysłowości kandydatek, jednak istotne jest to, żeby przedmiot działalności był zgodny z przepisami prawa, dobrymi obyczajami i nie naruszał godności innych osób, a także ogólnie przyjętych norm moralnych.

Czy istnieje kryterium wieku?

W Programie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie. Górna granica wieku uczestniczek nie jest przewidziana.

W jakich dniach tygodnia odbywać się będą szkolenia, spotkania networkingowe oraz spotkania z mentorkami?

Terminy spotkań z mentorkami ustalane będą indywidualnie przez uczestniczkę i mentorkę. Jedynym warunkiem jest to, żeby odbyło się jedno spotkanie w miesiącu. Szkolenia i inne spotkania organizowane będą w dni robocze.

Czy w trakcie uczestnictwa w Programie można zmienić przedmiot działalności gospodarczej?

Tak, można zmienić profil działalności.

Czy osoba, która ma już swoją firmę może przystąpić do Programu?

Tak, ale w wyniku uczestnictwa w Programie będzie musiała założyć i zarejestrować nową firmę, która oczywiście może działać równolegle z firmą już istniejącą.

Czy istnieje jakaś forma ochrony pomysłu na biznes zgłoszonego w czasie rekrutacji?

Regulamin Programu zobowiązuje Organizatorów do zachowania w tajemnicy treści nadesłanych zgłoszeń, w tym zawartych w nich pomysłów na biznes przez okres 3 lat od dnia nadesłania zgłoszenia lub do dnia upublicznienia pomysłu przez Uczestniczkę lub osobę trzecią, za którą Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

Co oznacza sformułowanie „zobowiązanie do założenia firmy”?

Przez założenie firmy należy rozumieć, w zależności od wybranej przez uczestniczkę formy prowadzenia działalności gospodarczej, podpisanie stosownych umów i/lub dokonanie rejestracji we właściwym rejestrze, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Jakie sankcje grożą w przypadku wycofania się z Programu po jego rozpoczęciu?

Osoby, które zostaną wybrane do udziału w Programie i zawrą umowę uczestnictwa będą mogły wycofać się z niego bez ponoszenia kosztów tylko w przypadkach wskazanych w zawartej umowie uczestnictwa w Programie oraz Regulaminie. Rezygnacja z udziału w Programie z przyczyn niewymienionych w umowie będzie skutkować brakiem zwrotu kaucji.

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji o projekcie?

Poza informacjami udostępnionymi na stronie internetowej oraz w social mediach fundacji, informacje będzie można uzyskać podczas 2 spotkań informacyjnych, które odbędą się w sierpniu i wrześniu.

INSTAGRAM
POZNAJ NAS LEPIEJ