Zmień swoją firmę dzięki Funduszom UE w 2024 roku.

Dofinansowania unijne to nie tylko szansa na pozyskanie kapitału, ale przede wszystkim strategiczna inwestycja w przyszłość Twojego biznesu. Poznaj przydatne podpowiedzi naszej mentorki, dr Izabeli Anny Zawiszy!
c0a614d2f1f256fc1d07b63173bc9481

Rok 2024 obfituje w programy wspierające oszczędność energetyczną i wdrażanie cyfrowych rozwiązań, które w dzisiejszej rzeczywistości stają się kluczowym czynnikiem sukcesu przedsiębiorstw na każdym etapie rozwoju. Przemyślana inwestycja w technologie pomaga firmom oszczędzać pieniądze, zwiększać wydajność i budować przewagi konkurencyjne.

Transformacja cyfrowa i zazielenianie, jako elementy wniosku o wsparcie finansowe przedsiębiorstw.

 

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Ciekawą możliwością dla przedsiębiorców jest skorzystanie z programu FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki), którego cała alokacja wynosi aż 7.9 mld EURO, a w tym ponad 4 mld EURO właśnie na Priorytet 1. – Wsparcie dla Przedsiębiorców. Główne założenia FENG, to wsparcie całego i szeroko rozumianego procesu B+R+I (Badania, Rozwój, Innowacje) oraz Transformacji Cyfrowej i Zazieleniania, a także promocja współpracy nauki z biznesem. Program ma zapewniać wsparcie dla firm na każdym etapie rozwoju, koncentrując swoją uwagę na KIS (Krajowe Inteligentne Specjalizacje). 

1. Priorytet FENG – Działanie 1.1 Ścieżka SMART podzielona jest na siedem modułów, z których obowiązkowe są Badania i Rowój lub Wdrożenie Innowacji oraz pięć modułów fakultatywnych:

  • Infrastruktura B+R,
  • Cyfryzacja,
  • Zazielenianie,
  • Internacjonalizacja,
  • Kompetencje.

Planowo nabór do udziału w tym programie, zarówno dla pojedynczych MŚP, jak innych przedsiębiorstw, powinien rozpocząć się 27 czerwca 2024 i potrwać do 24 października 2024, geograficznie obejmując wsparciem cały kraj. Moduł obligatoryjny B+R powinien obejmować proces badawczy prowadzący do opracowania innowacyjnego rozwiązania (co najmniej innowacja w skali kraju), na przykład nowego ulepszonego produktu, usługi lub nowego ulepszonego procesu w zakresie produkcji wyrobów, lub oferowania usług.

Moduł obligatoryjny Wdrożenie Innowacji ma za zadanie umożliwić wykorzystanie w przedsiębiorstwie rozwiązań wypracowanych na podstawie przeprowadzonych badań lub nabytych praw do prac badawczych wykonanych na rzecz przedsiębiorstwa przed podmioty zewnętrzne.

Wśród modułów fakultatywnych wyróżniamy moduł Infrastruktura Badawcza, który otwiera możliwość inwestycji w infrastrukturę niezbędną do realizacji przedstawionej we wniosku Agendy Badawczej.

Kolejnym modułem jest kluczowa z punktu widzenia konkurencyjności przedsiębiorstwa, właściwie już w każdej branży,  Cyfryzacja. Środki, o które można się ubiegać mają pozwolić na wykorzystanie narzędzi cyfrowych dla szybszego rozwoju nowych produktów i usług naszego przedsiębiorstwa, optymalizacji procesu produkcyjnego, zwiększenia cyberbezpieczeństwa, robotyzacji linii produkcyjnej, zakupu produktów i usług – mogą to być na przykład narzędzia wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji do analizy dużych zbiorów internalnych danych przedsiębiorstwa, w celu opracowywania personalizowanych rozwiązań zwiększających zyski przedsiębiorstwa, czy też oprogramowanie obniżające koszty prototypowania i skutecznego wprowadzania nowych produktów na rynek. Moduł Cyfryzacja umożliwia inwestycję w przekształcenie przedsiębiorstwa w firmę zoptymalizowaną kosztowo i dotrzymującą kroku konkurencji na bardzo zmiennym i wymagającym rynku.

Kolejnym przyszłościowym modułem, z którego można skorzystać, jest Zazielenianie. Moduł dotyczy szeroko pojętego ekoprojektowania, na przykład świadomego i odpowiedzialnego doboru opakowań do produktów, z uwzględnieniem nie tylko pożądanych marketingowo materiałów, ale pełnego łańcucha transportu, weryfikacji czy materiały i surowce są pozyskiwane w sposób odpowiedzialny oraz liczenia śladu węglowego produktu i przedsiębiorstwa, co w przyszłości będzie prawnie narzuconą koniecznością, a nie dobrowolnym wyborem. Warto wspomnieć, że w niniejszym module można sfinansować procesy związane z upcyclingiem, downcyclingiem i recyclingiem oraz rozważyć gospodarkę obiegu zamkniętego, jako szansę dla zwiększenia oszczędności przedsiębiorstwa.

W programie Ścieżka SMART można wyróżnić również moduły dodatkowe Kompetencje i Internacjonalizacja, pozwalające na wzmocnienie umiejętności personelu firmy oraz promocji produktów i usług przedsiębiorstwa za granicą.

Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja (MŚP) swoje wnioski o dofinansowanie powinni kierować do PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości), natomiast przedsiębiorstwa duże oraz ich konsorcja z jednostkami badawczymi lub organizacjami pozarządowymi (NGO) ubiegają się o dofinansowanie z NCBR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Agenda Badawcza i badania wstępne proponowanego projektu mogą być wypracowane samodzielnie przez działy R&D przedsiębiorstwa, powstać jako owoc współpracy z Coachem Innowacji lub zostać nabyte od podmiotów zewnętrznych. Na rynku pojawiło się wiele firm doradczych pozwalających na skuteczne przygotowanie swojej firmy do Transformacji Cyfrowej i uniknięcie podstawowych błędów. Skorzystać można z pomocy konsultantów specjalizujących się w konkretnych branżach, np. w branży beauty.

 

Kredyt Ekologiczny Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK)

W ramach programu FENG uruchowmiono również Kredyt Ekologiczny Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK)  przeznaczony dla szerokiego spektrum przedsiębiorców, włączając mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), jak również small mid-caps oraz mid-caps. Kredyt Ekologiczny BGK ma na celu wsparcie inwestycji w modernizację infrastruktury lub technologii, które przyczynią się do znaczącej optymalizacji energetycznej przedsiębiorstwa – wykazana musi zostać oszczędność energetyczna modernizowanego obszaru o co najmniej 30% i jest to warunek niezbędny. Program ten rozpoczyna się od obowiązkowego audytu efektywności energetycznej i wspiera przedsiębiorstwa w realizacji projektów związanych z termomodernizacją istniejących budynków, magazynami energii oraz innymi inwestycjami mającymi na celu poprawę efektywności energetycznej i redukcję śladu węglowego przedsiębiorstwa. Dofinansowanie w Kredycie Ekologicznym przyjmuje formę tzw. premii ekologicznej, która stanowi zwrot części kapitałowej kredytu zaciągniętego na pokrycie kosztów kwalifikowanych. Wysokość tej dopłaty może wynieść od 25% do 80% kwalifikowalnych kosztów i jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa, lokalizacji oraz zakresu planowanej inwestycji. Planowana kwota na dofinansowania w Kredycie Ekologicznym (BGK) to 660 mln złotych. Pierwszy nabór dla przedsiębiorstw w 2024 roku rozpocznie się 25 kwietnia i potrwa do 25 lipca. Drugi nabór jest przewidywany na III kwartał 2024. 

 

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko

Niezwykle aktualnym programem, do którego nabór dla przedsiębiorców ruszy już 29 lutego 2024 i potrwa do 13 maja 2024, jest FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko). Program ten ma przyczynić się do szybszego rozwoju nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki w Polsce. Inwestycje, które będzie można zrealizować ze wsparciem Programu FEnIKS dotyczą efektywności energetycznej, redukcji gazów cieplarnianych, adaptacji do zmian klimatycznych oraz gospodarki wodnej i odpadowej. 

 

Dla małopolskich przedsiębiorców

Bardzo ciekawa możliwość wsparcia przedsiębiorstwa na drodze cyfryzacji pojawiała się dla małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność na terenie województwa małopolskiego. Zarząd Województwa małopolskiego, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 1, Działania 1.11 Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0.

Transformacja cyfrowa powinna być rozumiana, jako proces, w ramach którego firmy wdrażają szeroki wachlarz cyfrowych technologii w obrębie produkcji przemysłowej, świadczenia usług oraz modelowania biznesowego. Proces ten obejmuje zastosowanie narzędzi związanych z big data, sztuczną inteligencją (SI lub ang. AI), technologiami wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, automatyzacją i robotyką oraz komunikacją maszyna-maszyna i człowiek-maszyna. Celem jest projektowanie, zarządzanie, monitorowanie i optymalizacja procesów produkcyjnych oraz logistycznych związanych z działalnością przedsiębiorstwa. Całość procesu musi przebiegać z zachowaniem wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa. Nabór do tego programu jest aktualnie otwarty i zakończy się 4 kwietnia 2024, a pula środków, o które może wnioskować pojedyncze przedsiębiorstwo powinna mieścić się w przedziale 200 tys PLN, a 3 mld PLN. Inwestycje powinny być zaplanowane na czas nie dłuższy niż 24 miesiące. Kluczowym i podlegającym ocenie dokumentem w tym programie jest PLAN TRANSFORMACJI CYFROWEJ, w którym powinna zostać zaplanowana i opisana optymalizacja wsparta cyfrowo i zawierająca znamiona innowacyjności procesowej, wskazane jeśli prowadząca do innowacyjności produktowej przedsiębiorstwa. Na zakup Planu Transformacji Cyfrowej można przeznaczyć nawet do 15% kwoty dofinansowania i jest to koszt kwalifikowalny. 

 

Dig.IT. Transformacja cyfrowa polskich MŚP

W 2024 roku także Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. przygotowuje się do uruchomienia nowego projektu grantowego o nazwie “Dig.IT. Transformacja cyfrowa polskich MŚP“, jednak tu nie ma jeszcze precyzyjnie podanych terminów naborów. Grant ARP można przeznaczyć na zakup nowoczesnych technologii cyfrowych, aby wprowadzić do przedsiębiorstwa cyfrowe innowacje produktowe oraz procesowe. Maksymalny poziom dofinansowania, o który będzie można się ubiegać to 70% kosztów netto projektu o wartości od 40 000 EURO do 200000 EURO. 270 MŚP biorących udział w programie APR otrzyma również doradztwo oferowane przez partnera projektu Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości. 

 

Pamiętaj, że dobre przygotowanie jest kluczem do sukcesu w pozyskiwaniu dotacji unijnych.

Przed rozpoczęciem starań o wybrane dofinansowanie warto na przykład przeprowadzić audyt cyfryzacji przedsiębiorstwa z pomocą konsultanta rozumiejącego potrzeby i specyfikę branży, w której działa firma. Wykwalifikowana osoba posiadająca dogłębną znajomość specyfiki naszego sektora i jego wyzwań oraz obecnych możliwości cyfrowych, może podpowiedzieć, jakie rozwiązania wpłyną pozytywnie na procesy i produkty i usługi naszego przedsiębiorstwa.

 

O Autorce

Dr Izabela Anna Zawisza – z wykształcenia doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biofizyka, z pasją łączy świat nauki z biznesem. Od 2015 roku właścicielka firmy ProConChem działającej w obszarze badań naukowych, projektowania technologii dla klientów zewnętrznych, zarządzania innowacjami i digitalizacji. Doradca w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych i transformacji cyfrowej branży beauty. Założycielka marki kosmetycznej OREKA Laboratories.

www.proconchem.pl  

www.ai4cosmetics.pl                 

www.orekalaboratories.eu

www.prococnchem.eu

 

Spodobał Ci się artykuł?
UDOSTĘPNIJ
Narzędzia dla przedsiębiorczych kobiet
89. Śniadanie Sieci Przedsiębiorczych Kobiet
13.09.2024; godz. 9.00 Spotkanie networkingowe. Rano, przy pysznej kawie i...
Cena:
159.00 
Niezniszczalne - K. Ratajczyk
Potrzebujesz inspiracji i motywacji do działania? Niezniszczalne to 11 wywiadów...
Cena:
50.00 
Jak mówić o sobie dobrze A. Więcka
Kobiety zabierają publicznie głos dwa razy rzadziej niż mężczyźni. Nie...
Cena:
50.00 
Narzędzia dla przedsiębiorczych kobiet
Wydarzenia
Business Mixer 18.07.2024
18.07.2024 / BUSINESS MIXER spotkanie networkingowe online o charakterze biznesowym....
Cena:
123.00 
Wydarzenia
Koktajl Liderek
26.09.24  Zapraszamy na wieczorne spotkanie z cyklu Koktajl Liderek. Przyjdź,...
Cena:
365.00 
Wydarzenia
89. Śniadanie Sieci Przedsiębiorczych Kobiet
13.09.2024; godz. 9.00 Spotkanie networkingowe. Rano, przy pysznej kawie i...
Cena:
159.00 
Klub Mentorek
Program szkoleniowy online Klubu Mentorek - dla nowych Mentorek
Dla kogo? Dla Mentorek, które pomyślnie przeszły proces rekrutacji i...
Cena:
3,075.00 
Polecamy przeczytać:
Zrobione zawsze będzie lepsze niż perfekcyjne
O zdecydowanym działaniu, wytrwałości i cierpliwości opowiada Izabela Kulesza, absolwentka programu Biznes w Kobiecych Rękach i założycielka firmy, w której pomaga kobietom porządkować budżety domowe
7 wskazówek jak być przedsiębiorczą na LinkedIn
Potencjał mediów społecznościowych jest ogromny, szczególnym miejscem dla przedsiębiorczyń i przedsiębiorców jest LinkedIn - portal profesjonalny, dzięki któremu możemy budować swoją markę osobistą, a co za tym idzie sprzedawać swoje produkty czy usługi. Dzisiaj skupimy się na najbardziej podstawowych i najważniejszych zasadach na tym portalu społecznościowym
Świętujemy! 10 lat Sieci Przedsiębiorczych Kobiet!
Świętuj z nami i rozwijaj swój biznes.
0
Twój koszyk jest pusty

Wygląda na to, że nie dodał Pan/i jeszcze żadnych produktów do koszyka.

Przeglądaj produkty